Bill Gates Steps Aside at Microsoft

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
retire /ri'taiə/ .v nghỉ hưu
Thành ngữ - Ngữ pháp
fdgdfgdf
 

Bài 1:

Câu hỏi 1 :

fdsaf

  • dsgs
  • gds
Câu hỏi 1 :

abc...grr

  • 1.

    d

Last week, Bill Gates retired from full -time work at the world's biggest computer software
company, Microsoft.
He will remain chairman of the company he established with Paul Allenin nineteen seventy -five.
Mister Gates leaves

Tuần trước, Bill Gates nghỉ hưu từ công việc toàn thời gian tại phần mềm máy tính lớn nhất thế giới
công ty , Microsoft .