Báo giá

Phương pháp học:

- Click vào câu tiếng Anh để nghe phát âm. Nghe vài lần cho đến khi thuộc thì thôi.

- Bắt chước đọc lại. Dựa vào mẫu câu có sẵn đặt ra các câu hỏi liên quan.

- Mỗi ngày chỉ cần học 1 bài nhưng phải học thật kĩ.

Nếu bạn học theo đúng phương pháp này, tôi đảm bảo bạn sẽ nói tiếng Anh trôi chảy trong một thời gian ngắn.

51. If you are interested, we will offer as soon as possible.nghe

Nếu ông quan tâm, chúng tôi sẽ cung cấp hàng sớm nhất có thể.

52. We put forward for your consideration and offer for new products.nghe

Chúng tôi đưa ra xem xét lời đề nghị sản phẩm mới của ông.

53. Could you tell something about your price?nghe

Ông có thể nói về giá cả?

54. We can offer you various kind of Chinese Cotton Piece Goods at attractive prices.nghe

Chúng tôi có thể cung cấp cho ông nhiều loại vải Trung Quốc với giá hấp dẫn.

55. We are prepared to give you a quotation based upon the prevailing international market price.nghe

Chúng tôi chuẩn bị đưa cho ông bản báo giá dựa trên giá thị trường quốc tế.

56. The price we quoted is firm for 24 hours only.nghe

Giá chúng tôi đưa ra chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ.

57. We get another lower offer.nghe

Chúng tôi nhận lời đề nghị giá thấp hơn.

58. I assure you that our price is the most favourable.nghe

Tôi cam đoan giá chúng tôi đưa ra là phù hợp nhất.

59. According to the quantity of your order, the price could be negotiable.nghe

Giá cả có thể thương lượng theo số lượng hàng hóa trong đơn đặt hàng.

60. I hope you will have a second thought of it.nghe

Tôi hy vọng ông sẽ suy nghĩ lại điều đó.