Bản tin số 1

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
official công chức
extreme khắc nghiệt,khủng khiếp
victim nạn nhân
at least ít nhất
Emergency official nhân viên cấp cứu
recognize nhận ra
condition hoàn cảnh,tình trạng

noi dunbg