Balanced- Argument Essay – Bài luận hai quan điểm cân bằng

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DẠNG BÀI VIẾT BALANCED- ARGUMENT:

  • Đây là dạng bài thường đưa ra 2 cái nhìn về cùng một vấn đề xã hội để bạn phải thảo luận cả 2 cái nhìn ấy rồi cuối cùng mới đưa ra quan điểm cá nhân của mình.
  • Nhận biết khi đề bài đưa ra có các cụm từ “Some people…Others… Discuss the arguments on both sides… What is your opinion…?”

Ví dụ:

“Some people are of the opinion that prisons are basically universities of crime, fostering the kind of behavior they aim to eradicate, and are, therefore, not effective. Others feel that prison life is not hard enough. Discuss the arguments on both sides of the issue. What is your own opinion on the matter?

Use your own ideas. Knowledge and experience and support your arguments with examples and with relevant evidence.”

Trong ví dụ trên, câu hỏi yêu cầu bạn phải thảo luận vấn đề ở cả hai mặt sau đó đưa ra ý kiến riêng của mình. Đây chính là dấu hiệu cơ bản của dạng bài trình bày hai quan điểm cân bằng.

B. DÀN BÀI CHUNG:

  • Cũng như một số dạng bài viết khác, chúng ta nên chia bố cục thành 4 đoạn: gồm 1 đoạn mở bài, 2 đoạn thân bài, và 1 đoạn kết bài.
  • Mở bài (gồm 1 câu thesis statement): Câu dẫn chung để giới thiệu vấn đề hiện đang được thảo luận
  • Thân bài:

+ Đoạn 1 (Body paragraph 1): Thảo luận về quan điểm đầu tiên theo các lập luận có chọn lọc.

+ Đoạn 2 (Body paragraph 2): Thảo luận về quan điểm thứ hai, mở rộng nó với nhiều luận cứ hơn.

  • Kết bài (Closing paragraph): Đưa ra quan điểm cá nhân của bạn, làm rõ bằng các luận cứ thuyết phục.

C. THỰC HÀNH:

Xây dựng dàn ý cho đề bài sau đây

“In many countries, children are engaged in some kinds of paid work. Some people regard this as completely wrong, while others consider it as valuable work experience, important for learning and taking responsibility. What is your opinion?”

Đọc yêu cầu của đề, ta có thể thấy rõ hai cách nhìn của cùng một vấn đề. Có thể tham khảo dàn bài bên dưới:

  • Câu dẫn ý: The issue of children doing paid work, a complex and sensitive one, has aroused a heated debate. (Giới thiệu vấn đề)
  • Đoạn thân bài 1: An important consideration is the kind of work undertaken. (Đưa ra quan điểm đầu tiên, đi kèm với lập luận)

v.d: factory production line

       dangerous work or work with heavy pollution

  • Đoạn thân bài 2: However, in many countries, children work because their families need the additional income. (Đưa ra quan điểm thứ hai, thảo luận quan điểm nhượng bộ)
  • Đoạn kết bài: Nevertheless, in better economic circumstances, few parents would choose to send their children out to full-time paid work. (Đưa ra quan điểm của cá nhân, bổ sung thêm lập luận)