Bài 11: An English Restaurant

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
soup xúp
steak bít tết
blue rare rất tái
rare tái
medium rare tái vừa
medium vừa
medium well chín vừa
well-done chín
pea đậu Hà Lan
wine rượu vang
alcohol đồ uống có cồn, chất cồn

Bài 1:

Câu 1 : What kind of soup does the customer would like?
 • 1
  Tomato soup
 • Potato soup
 • He does not say anything about soup.
Câu 2 : How many types of steak cooked does the waiter mention?
 • 2 types: rare and well done
 • 1
  3 types: rare, medium, and well done
 • 6 types: blue rare, rare, medium rare, medium, medium well, and well done
Câu 3 : What kinds of vegetable does the customer want to have?
 • potatoes and peas
 • salad, potatoes and tomatoes
 • 1
  salad, peas and potatoes
Câu 4 : How much red wine does he want?
 • A liter
 • 1
  A bottle
 • A half of bottle

Customer Waiter! I’d like the menu, please.
Waiter Here you are, sir.
Customer Thanks … I’d like some soup….
Waiter Tomato soup?

Khách hàng (C): Phục vụ! Làm ơn cho tôi thực đơn.
Phục vụ (W): Đây, thưa ông.
C: Cảm ơn. Cho tôi súp.
W: Súp cà chua ạ?

Customer Yes, please . . . and I’d like a steak.
Waiter Rare, medium, or well-done?
Customer Medium, please.

C: Đúng vậy. Và cho tôi bít tết.
W: Tái, vừa, hay chín ạ?
C: Cho tôi vừa.

Waiter Which vegetables would you like?
Customer I’d like some potatoes, some peas, and a salad, please.
Waiter Certainly, sir.

W: Ông muốn ăn loại rau củ nào?
C: Cho tôi một chút khoai tây, đậu Hà Lan và salad.
W: Vâng, thưa ông.

Customer Oh, and I’d like some wine.
Waiter Which wine would you like, sir?
Customer A bottle of red wine, ?lease.

C: À, và cho tôi rượu vang.
W: Ông muốn uống loại nào ạ?
C: Làm ơn cho tôi một chai vang đỏ.