Bài 7: Whoes is it?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
boss /bɔs/ .n ông chủ
millionaire /,miljə'neə/ .n triệu phú

Bài 1:

Richard     Hello, Jane

Jane          Hello, Richard.

Richard     Phew! What's this?

Jane           It's a Cadillac.

Richard     Hmm. Is it your car?

Jane           Well, no. . . no, it isn't.

Richard      Whose car is it?

Jane           It's Mr Orson's car.

Richard       Mr Orson? Who's he?

Jane           He's my boss. He's a millionaire!

Richard     Xin chào, Jane
Jane          Xin chào, Richard .
Richard     Phù ! Đây là gì?
Jane          Đó là một chiếc Cadillac .
Richard     Hmm.Nó là xe của bạn?
Jane          Ồ, không. . . không phải.
Richard      Nó là xe của ai?
Jane          Đó là xe của ông Orson .
Richard      Orson?Ông ấy là ai?
Jane           Ông ấy là ông chủ của tôi.Ông ấy là một triệu phú!