Bài 9: Whose is it?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
boss ông chủ
millionaire triệu phú
billionaire tỷ phú
car xe hơi
briefcase cặp đựng hồ sơ

Bài 1:

Câu 1 : What is the brand name of the car?
 • 1
  Cadillac
 • Bentley
 • Lexus
Câu 2 : Whose car is it?
 • Richard
 • Jane
 • 1
  Orson
Câu 3 : Who is Mr Orson?
 • He is Richard's boss.
 • He is a millionaire.
 • 1
  A and B are both correct.

Richard Hello, Jane
Jane Hello, Richard.
Richard Phew! What’s this?
Jane It’s a Cadillac.

Richard Xin chào, Jane
Jane Xin chào, Richard .
Richard Phù ! Đây là gì?
Jane Đó là một chiếc Cadillac .

Richard Hmm. Is it your car?
Jane Well, no. . . no, it isn’t.

Richard Hmm. Nó là xe của bạn?
Jane Ồ, không. . . không phải.

Richard Whose car is it?
Jane It’s Mr Orson’s car.
Richard Mr Orson? Who’s he?
Jane He’s my boss. He’s a millionaire!

Richard Nó là xe của ai?
Jane Đó là xe của ông Orson .
Richard Orson? Ông ấy là ai?
Jane Ông ấy là ông chủ của tôi.Ông ấy là một triệu phú