Bài 7: Doctor Sowanso

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
Secretary General Tổng Thư ký
General Assembly Đại Hội đồng
the United Nations Liên Hợp quốc
Prime Minister Thủ tướng
international quốc tế
politics chính trị
politic khôn ngoan
political thuộc về chính trị
economic thuộc về kinh tế
economics kinh tế
economical kinh tế, tiết kiệm
economy nền kinh tế

Bài 1:

Câu 1 :

Doctor Sowanso is the ___________________________ of the United Nations. He's one of_________________ men in the world. He's just arrived at New Delhi Airport now. The Indian Prime Minister is meeting him. Later they'll talk about Asian ______________.

 • 1.

  Secretary General

 • 2.

  the busiest

 • 3.

  problems

Câu 2 :

Yesterday he was in Moscow. He visited the Kremlin and had lunch with Soviet ____________. During lunch they discussed _______________ __________________.

 • 1.

  leaders

 • 2.

  international

 • 3.

  politics

Câu 3 :

Tomorrow he'll __________to Nairobi. He'll meet _____________________ of Kenya and other African leaders. He'll be there for ________________________________-.

 • 1.

  fly

 • 2.

  the President

 • 3.

  twelve hours

Câu 4 :

The day after ______________ he'll be in London. He'll meet the British _________________ and they'll talk about European _____________________________.

 • 1.

  tomorrow

 • 2.

  Prime Minister

 • 3.

  economic problems

Câu 5 :

Next week he'll be back at the _________________ in New York. Next Monday he'll speak to the ________________ about his world tour. Then he'll need a _________________.

 • 1.

  United Nations

 • 2.

  General Assembly

 • 3.

  short holiday

Doctor Sowanso is the Secretary General of the United Nations. He’s one of the busiest men in the world. He’s just arrived at New Delhi Airport now. The Indian Prime Minister is meeting him. Later they’ll talk about Asian problems.

Tiến sĩ Sowanso là Tổng thư ký Liên hợp quốc. Ông là một trong những người đàn ông bận rộn nhất trên thế giới. Ông vừa mới đến sân bay New Delhi. Thủ tướng Ấn Độ đang có một cuộc gặp với tiến sĩ. Sau đó họ sẽ nói về các vấn đề của châu Á.

Yesterday he was in Moscow. He visited theKremlin and had lunch with Soviet leaders. During lunch they discussed international politics.

Ngày hôm qua, tiến sĩ Sowanso ở Moscow. Ông đã có một chuyến thăm tới điện Kremlin và ăn trưa với các nhà lãnh đạo Liên Xô. Trong bữa trưa, họ thảo luận về chính trị quốc tế.

Tomorrow he’ll fly to Nairobi. He’ll meet the President of Kenya and other African leaders. He’ll be there for twelve hours.

Ngày mai tiến sĩ Sowanso sẽ bay đến Nairobi. Ông sẽ gặp Tổng thống Kenya và các nhà lãnh đạo châu Phi. Ông sẽ ở đó mười hai giờ.

The day after tomorrow he’ll be in London. He’ll meet the British Prime Minister and they’ll talk about European economic problems.

Hôm sau nữa, ông Sowanso sẽ ở London. Tiến sĩ sẽ gặp Thủ tướng Anh và nói về các vấn đề kinh tế châu Âu.

Next week he’ll be back at the United Nations in New York. Next Monday he’ll speak to the General Assembly about his world tour. Then he’ll need a short holiday.

Tuần tới ngài Tổng Thư ký sẽ trở lại Liên Hiệp Quốc ở New York. Thứ hai tới, ông sẽ nói chuyện với Đại hội đồng về chuyến thăm vừa qua trên thế giới của ông. Sau đó ngài Tổng Thư ký cần một kỳ nghỉ ngắn.