Bài 9: At the Chemist’s

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
terrible /'terəbl/ .adj kinh khủng,khủng khiếp
headache /'hedeik/ .n đau đầu
tablet /'tæblit/ .n viên thuốc
tooth-brush /'tu:θbrʌʃ/ .n bàn chải đánh răng
nylon /'nailən/ .n ni lông
natural /'nætʃrəl/ .adj thuộc tự nhiên
bristle /'brisl/ .n lông,tơ cứng
hard /hɑ:d/ .adj cứng
soft /sɔft/ .adj mềm
medium /'mi:djəm/ .adj vừa,trung bình
fluoride /fluoride/ .n florua
prescription /pris'kripʃn/ .n đơn thuốc
certainly /'sə:tnli/ .adv tất nhiên,nhất định

Bài 1:

A    Good afternoon.
B    Good afternoon.Can l help you?
A    Yes. I've got a terrible headache.
B    How long have you had it?
A    Only about two or three hours.
B    Well, try these tablets. Take two with water every three hours.

A Thank you very much.

 

C    Good morning.
D    Good morning. I'd like a toothbrush please.

C    Nylon or natural bristle?

D    Nylon, please.

C    Hard, soft, or medium?

D     Medium, please.

C     What colour would you like?

D     It doesn't matter really___Oh,white's O.K.

C There you are.

 

E   Could I have a tube of toothpaste,please?
F   With fluoride or without fluoride?
E   With fluoride, please.
F   Is that all, sir?
E   Yes, that's all, thank you.
F   Shall I put it in a bag?
E   Please.

 

G    Good evening.
H    Good evening. Can you make up this prescription, please?

G    Certainly. Would you like to wait?

H     How long will it take?

G     It'll be ready in twenty minutes.

H    Oh, I'll come back later.

G     All right, sir.

H     Shall I pay now or later?

G     Later'll be all right.