Bài 7: Battle of Trafalgar street

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
demolish phá hủy
officials công chức, cán bộ
refuse từ chối
situation tình hình, trạng thái, hoàn cảnh
stubborn bướng bỉnh, ngoan cố
standard chuẩn
substandard không đạt yêu cầu
delay làm chậm trễ
plenty đủ
prosecute truy tố

Last night, for the third time this week, police and County Council officials had to turn and run when they were showered with boiling water from the upstairs window of No 10 Trafalgar Street. They were hoping to speak to Mrs Flor­ence Hamilton, an 83-year-old widow, who is still refusing to leave her home. Every other house in the street has been de­molished. The Council are plan­ning to build four 20-storey blocks of flats in the area. All the other residents agreed to move when the Council offered to pro­vide them with new flats nearby. On Tuesday evening a social worker who wanted to speak to Mrs Hamilton was attacked and badly bitten by one of her dogs.

Bài 1: Listen and answer the questions

Câu 1 : Who is Mrs Florence Hamilton?

She is a 83-year-old widow owning dogs, and she doesn't want to leave her home in the Trafalgar street.

Câu 2 : What will the authority do to the site that Mrs Hamilton is living in?

They will build 300 flats on the site because people are living in substandard accommodation.

Câu 3 : What will they compensate if Mrs Hamilton leave?

They promised to give her a modern flat which is ideal for an elderly person living alone.

Câu 4 : Why does Mrs Hamilton want to stay there?

Because she was born and had children there, and now she wants to live with her dogs.

Radio report 1

This is Pennine Radio News, Alan Nelson reporting from Trafalgar Street. Mr Hardy, the Tadworth Housing Officer, has agreed to speak to us.

 

Ðây là chương trình tin tức của Ðài Pennile, Alan Leoson đang tường thuật từ phố Trangalgar. Ông Hardy, nhân viên nhà đất Tadworth, đã đồng ý tiếp chuyện với chúng tôi.

Alan Now, Mr Hardy, has the situa­tion changed since last night?

Hardy No, it hasn’t. Mrs Hamilton is still there, and she’s still refusing to talk to us.

Alan Well, what are you going to do?

 

Alan (A): Thưa ông Hardy, từ tối qua đến giờ tình hình đã có gì thay đổi chưa?

Hardy (H): Chưa có gì cả. Bà Hamilton vẫn ở đó, và bà ta vẫn từ chối nói chuyện với chúng tôi.

A: Vậy các ông định làm gì?

Hardy It’s a very difficult situation. We’d like her to come out peace­fully. The police don’t intend to prosecute her … but she’s a very stubborn lady!

Alan Stubborn? Yes, well, it is her home.

 

H: Ðây là một tình huống rất khó khăn. Chúng tôi muốn bà ta đi ra một cách êm thắm. Cảnh sát không có ý định truy tố bà ta… nhưng bà ta bướng bỉnh ghê quá!

A: Bướng bỉnh à? Nhưng đó là nhà của bà ta kia mà.

Hardy l agree, and it’s been her home for a long time, I know. But nobody else refused to move. You see, a lot of people in this area are living in sub-standard accommoda­tion and we are going to build over 300 flats on this site. Families are expecting to move into them next year! It’s all being delayed because of one person!

Alan But Mrs Hamilton was born in that house.

 

A: Tôi đồng ý, và tôi biết căn nhà đó đã bao lâu nay là nhà của bà ta. Nhưng chẳng có ai khác từ chối dọn đi cả. Ông thấy đó, rất nhiều người trong vùng này sống trong điều kiện nhà ở dưới mức cho phép và chúng tôi sẽ xây dựng hơn 300 căn hộ ở tại nơi đây. Nhiều hộ gia đình đang mong mỏi được dọn vào ở trong năm tới. Tất cả bị hoãn lại chỉ vì một cá nhân thôi.

H: Nhưng bà Hamilton đã chào đời trong căn nhà đó mà.

Hardy Of course, of course. But we have promised to give her a modern flat immediately, a very nice flat which is ideal for an elderly person living alone.

Alan So, what happens next?

Hardy I don’t know. I really don’t… but we can’t wait forever. The police will have to do something soon. It won’t be easy. She’s got two very big dogs, and they don’t like strangers!

H: Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nhưng chúng tôi hứa cấp cho bà ta một căn hộ hiện đại ngay lập tức, một căn hộ rất đẹp, lý tưởng cho một người có tuổi sống một mình.

A: Vậy, sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa?

H: Tôi không biết. Thật tình là tôi không biết… nhưng thực tình chúng tôi không thể chờ đợi mãi được. Chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ phải làm một điều gì đó thôi. Không phải là dễ dàng gì đâu. Bà ta có hai con chó cực lớn, mà chúng lại không thích người lạ!

Radio report 2

We have also managed to arrange an interview with Mrs Hamilton. She has decided to speak to us but she has demanded to see me alone.

Rồi thì chúng tôi cũng đã sắp xếp được một cuộc phỏng vấn với bà Hamilton. Bà ta đã quyết định nói chuyện với chúng tôi, nhưng yêu cầu chỉ tiếp một mình tôi thôi.

Mrs Hamilton!

Mrs H. Who are you?

Alan I’m Alan Nelson … Pennine Radio News.

Mrs H. Well … don’t come any closer, or I’ll let the dogs out. Down Caesar! Sit, boy!

Alan I’m sure our listeners would like to hear your side of the story.

Bà Hamilton!

Bà Hamilton (Mrs H): Ông là ai?

A: Tôi là Alan Nelson… Ban tin tức của đài Pennine.

Mrs H: Này… đừng đến gần nữa, nếu không tôi thả chó ra đấy.

Ngồi xuống Caesar! Ngồi xuống đi nào.

A: Tôi tin là thính giả của đài chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện từ phía bà.

Mrs H. There’s not much to say. I’m not moving! I was born here, I had my children here, and I intend to die here.

Alan But the Council really need to have this land, and they have arranged to provide a new flat for you …

Mrs H Oh, yes. 1 know, but I can’t take my dogs with me … and I need to have company. My dogs are all I’ve got. Down boy!

Mrs H: Chẳng có gì nhiều để nói cả. Tôi không có đi đâu hết! Tôi ra đời ở đây, sinh con đẻ cái ở đây, và tôi định sẽ nhắm mắt ở đây.

A: Nhưng Hội đồng thực sự cần miếng đất này, và họ đã thu xếp cho bà một căn hộ mới rồi mà.

Mrs H: Ồ, vâng. Tôi biết, nhưng như vậy thì tôi không thể đem theo những con chó theo cùng… mà tôi thì cần có bạn. Bây giờ tôi chỉ còn có chúng thôi. Ngồi xuống nào, con!

Alan How long can you stay here?

Mrs H. Oh, I’ve got plenty of food. The Council have threatened to cut off the water and electricity, but I’ll be all right.

A: Bà liệu ở đây được bao lâu?

Mrs H: Ồ, tôi còn nhiều thức ăn lắm. Hội đồng dọa sẽ cắt nước và điện, nhưng tôi chẳng có hề hấn gì đâu.

Alan Well, thank you, Mrs Hamilton … and good luck!

Mrs H. And you can tell the Council from me … I want another house where I can keep my dogs, not a little flat in a bloody high-rise block!

A: Thôi xin cảm ơn bà, bà Hamilton…Chúc bà may mắn!

Mrs H: Và anh có thể  nhắn với ông Hội đồng giùm tôi… Tôi muốn có một căn nhà khác để có thể nuôi được bọn chó chứ không phải là một căn hộ bé xíu trong một trong một tòa nhà cao tầng khốn kiếp đâu.