Bài 8: A Family Reunion

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
reunion sự sum họp
surprise sự ngạc nhiên
skirt chân váy
blouse áo cánh, áo choàng
jacket áo khoác
trousers quần
dress váy liền
shirt áo sơ mi
white màu trắng
black màu đen
grey màu xám
pink màu hồng
brown màu nâu
green màu xanh

Bài 1:

Câu 1 : What is the relationship between Tom and Mrs Turner?
 • 1
  Grandson and Grandmother
 • Son and Mother
 • Husband and Wife
Câu 2 : How many people does Tom go with?
 • Only one.
 • 1
  Tom goes with 3 people.
 • Tom goes with 5 people.
Câu 3 : With whom does Tom go with?
 • He goes with his wife, Mary.
 • He goes with his wife and his son.
 • 1
  He goes with his wife and two children.
Câu 4 : What does Mrs Turner wear?
 • She wears an orange skirt.
 • She wears a black blouse.
 • She wears a black skirt and a white blouse.
Câu 5 : Whose jacket is brown?
 • 1
  Tom's jacket is brown.
 • Mary's jacket is brown.
 • Jimmy's jacket is brown.
Câu 6 : What colour is Mary's dress?
 • 1
  Her dress is orange.
 • Her dress is green.
 • Her dress is blue.
Câu 7 : What colours does Ethel have on?
 • green and yellow
 • 1
  yellow and blue
 • blue and grey

Mrs Turner: Who’s that? Who’s that?
Tom: It’s me . . . Tom.
Mrs Turner: Tom?
Tom: Yes, Tom … your grandson… from Canada!
Mrs Turner: Oh, Tom! Come in!
Tom: This is my wife, Mary.

Bà Turner: Ai vậy? Ai vậy?
Tom: Là cháu. . . Tom .
Bà Turner: Tom?
Tom : Vâng, Tom … cháu trai của bà … từ Canada !
Bà Turner: Oh, Tom! Vào đi!
Tom: Đây là vợ cháu, Mary.

Mrs Turner: Oh, how do you do?
Tom: … and these are our children, Jimmy and Ethel.
Mrs Turner: Hello, Jimmy. Hello, Ethel. Well, this is a nice surprise!

Bà Turner: Oh, cháu khỏe không?
Tom : … và đây là con của chúng cháu, Jimmy và Ethel .
Bà Turner: Chào, Jimmy. Chào, Ethel. Vâng, đây là một bất ngờ thú vị!

Look at Mrs Turner. Her skirt is black. Her blouse is white.

Hãy nhìn bà Turner . Váy của bà màu đen. Áo khoác của bà màu trắng.

Look at Tom. His jacket is brown,
His trousers are grey.

Hãy nhìn Tom . Áo khoác anh ấy màu nâu,Quần màu xám.

Look at Mary. Her dress is pink.
Her shoes are orange.

Hãy nhìn Mary. Váy của cô ấy màu hồng.
Giày của cô ấy màu da cam.

Look at Jimmy. His shirt is red. His shorts are green.

Hãy nhìn Jimmy. Áo sơ mi cậu ấy màu đỏ. Quần soóc của cậu ấy màu xanh lá cây .

Look at Ethel. Her T-shirt is yellow. Her jeans are blue.

Hãy nhìn Ethel. Áo phông của cô ấy màu vàng. Quần jean màu xanh.