Bài 5: Out of work

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
unemployment (Econ) Thất nghiệp.
benefit lợi ích
queue hàng; lối
fed up buồn chán, chán ngấy
applicant người xin việc; người thỉnh cầu
column cột
textile hàng dệt may
industry ngành công nghiệp
redundant thất nghiệp
refusal sự từ chối, sự khước từ, sự cự tuyệt
redundancy sự thừa, sự thừa dư
frightened hoảng sợ, khiếp đảm

Một số cụm từ quan trọng:

  • out of work: thất nghiệp
  • ask somebody for something: xin ai cái gì
  • give up: từ bỏ
  • looking for: tìm kiếm
  • apply for a job: nộp đơn xin việc làm
  • take job: nhận việc

Bài 1:

In Britain a lot of people are out of work. Tracey Chapman is 18, and she left school a year ago. She lives in the North East, an area of high youth unemployment. She hasn’t been able to find a job yet.

Ở nước Anh có rất nhiều người bị thất nghiệp.
Tracey Chapman năm nay 18 tuổi, và cô thôi học cách đây một năm.
Cô ta đang sống ở vùng Ðông Bắc, một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ.
Cô ta vẫn chưa thể kiếm được việc làm.

“My dad just doesn’t understand. He started working in a steel mill when he was 15. Things are different now, but he thinks I should start bringing home some money. Oh, I get my unemployment benefit, but that isn’t much and I’m fed up with queuing for it every Thursday.

“Chỉ đơn giản là cha tôi không hiểu.
Ông đã bắt đầu làm việc trong một xưởng cán thép khi ông mới 15 tuổi.
Bây giờ mọi thứ đều khác rồi, nhưng ông ta nghĩ là tôi phải bắt đầu kiếm tiền để phụ giúp gia đình.
Ồ, tôi cũng nhận được trợ cấp thất nghiệp đấy, nhưng số tiền đó có nhiều nhặn gì lắm đâu, và tôi chán ngấy cái cảnh phải sắp hàng để lãnh trợ cấp vào mỗi sáng thứ Năm.

I hate having to ask my mum and dad for money. Oh, my mum gives me money a couple of pounds for tights now and then, but she can’t stand seeing me at home all day. I’ve almost given up looking for a job.

Tôi ghét phải xin tiền bố mẹ.
Ồ, Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng cho tôi vài pao để mua áo quần lặt vặt, nhưng bà không chịu nổi khi thấy tôi ở nhà cả ngày.
Tôi hầu như đã bỏ chuyện đi kiếm việc.

I buy the local paper every day but I’m really tired of looking through the “Situations Vacant” column. There are 50 applicants for every job. I was interested in being a dentist’s receptionist because I like meeting people, but now I’d take any job at all.

Mỗi ngày tôi đều mua báo nhưng tôi đã thực sự chán đọc cột “Tìm người”.
Việc nào cũng có cả 50 người xin làm.
Lúc trước tôi muốn làm tiếp viên cho một phòng khám đa khoa vì tính tôi thích giao tiếp, nhưng bây giờ thì tôi sẵn lòng nhận bất kỳ việc gì.

People ask me why I don’t move to London, but I don’t want to leave my family and friends. Anyway, I’m scared of living on my own in a big city.

 

Có người hỏi tôi sao không lên Luân Ðôn sống, nhưng tôi không muốn xa gia đình và bè bạn. Nói cho cùng tôi sợ phải sống một mình trong một thành phố lớn!

“George Morley is 54. Until last year he was a production manager in the textile industry. He had worked for the same company since he left school.

George năm nay 54 tuổi.
Cho tới năm ngoái ông ta còn là trưởng phòng sản xuất trong ngành dệt.
Ông ta đã liên tục làm việc cho một công ty duy nhất từ khi rời ghế nhà trường.

He had a good job, a four-bedroomed house and a company car. When his company had to close because of economic difficulties, he became redundant.

 

Ông ta có một việc làm tốt, một căn nhà 4 phòng ngủ và xe hơi do công ty cấp.
Khi công ty của ông ta bị đóng của vì khó khăn kinh tế thì ông đã trở lên dư thừa trong biên chế.

“It’s funny really… I don’t feel old, but it isn’t easy to start looking for a job at my age. I’ve had so many refusals. Now I’m frightened of applying for job. All the interviewers are twenty years younger than me.

“Thật là buồn cười… tôi chưa cảm thấy già cỗi gì cả, nhưng ở tuổi tôi mà phải bắt đầu tìm kiếm việc làm thì chẳng dễ dàng gì.
Tôi đã nhận được quá nhiều lời từ chối rồi.
Bây giờ tôi đâm ra ngại xin việc.
Tất cả những người phỏng vấn tôi đều trẻ hơn tôi 20 tuổi.

You see, I’m interested in learning a new skill, but nobody wants to train me. I can see their point of view. I’ll have to retire in ten years. It’s just… well, I’m tired of sitting around the house.

Bạn biết đó, tôi muốn học kỹ năng mới nhưng chẳng ai muốn huấn luyện tôi cả.
Tôi có thể thấy được quan điểm của họ.
Tôi sẽ phải về hưu trong 10 năm nữa mà.
Chẳng qua… là tôi chán ngồi lì ở trong nhà.

I’ve worked hard for nearly forty years and now I’m terrified of having nothing to do. When I was still with Lancastrian Textiles I was bored with doing the same thing day after day, but now I’d really enjoy doing a job again… any job really.

Suốt gần 40 năm nay tôi đã làm việc cật lực và bây giờ tôi sợ phải ngồi không chẳng có việc làm.
Khi tôi còn làm cho Liên Hiệp Dệt Lancastrian tôi đã chán ngấy chuyện phải làm việc giống như nhau ngày ngày sang ngày khác, nhưng bây giờ thì tôi thật sự muốn làm một việc gì đó… việc gì cũng được.

It’s not the money… I got good redundancy pay, and the house is paid for… and I’ve given up smoking… no, it’s not just money. I just need to feel… well, useful… that’s all.

Vấn đề không phải là để kiếm tiền… tôi được trả tiền trợ cấp thất nghiệp khá hậu, tiền mua nhà thì đã trả hết rồi, và tôi đã bỏ hút thuốc… không, chẳng phải là chuyện tiền bạc thôi đâu. Tôi chỉ cần thấy được là mình… mình còn có ích… vậy thôi.