Bài 5: Everyday Conversation

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
post office /'poust,ɔfis/ .n bưu điện
salt /sɔ:lt/ .n muối
pepper /'pepər/ .n hạt tiêu, hồ tiêu
bitter /'bitə/ .n bia đắng
Thành ngữ - Ngữ pháp

Half of bitter  : 1 nửa chai rượu thuốc

 

Bài 1:

A Excuse me.
B Yes?
A Is there a post office near here?

B Yes, there is.
A Is it far?
B No, it isn't very far. First right, second left.
A Thank you very much.
B That's all right.

 

C Mrs Connor, could you pass the salt please?
D Certainly.
C Thank you very much.
D And the pepper?
C No, thank you.

 

E Good evening.
F Good evening.
E Half of bitter, please.
F Here you are, sir.
E Thank you very much. How much is that?
F 15p.

 

G  Are you on the phone?

H  Yes, I am.
G  What's your number?

H  23306