Bài 36: Energy crisis

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
aggressive hung hăng
aggression sự hung hăng
alternative có thể lựa chọn
bang tiếng sập mạnh
conserve bảo tồn
conservation sự giữ gìn, sự duy trì, sự bảo tồn, sự bảo toàn
contaminate làm ô nhiễm
crisis thời điểm khó khăn
curse chửi rủa
estate car xe có ngăn riêng xếp hành lý
estimate ước tính
evacuate di tản
forecast dự đoán; đoán trước
inevitable không thể tránh khỏi
invest đầu tư
nuclear reactor phản ứng hạt nhân
oil rig dàn khoan dầu
outcry la ó
solar energy năng lượng mặt trời

Những cụm giới từ thú vị và thường được sử dụng với IN và WITH

IN

In love : đang yêu
In fact : thực vậy
In need : đang cần
In trouble : đang gặp rắc rối
In general : nhìn chung
In the end : cuối cùng
In danger : đang gặp nguy hiểm
In debt : đang mắc nợ
In time : kịp lúc
In other words : nói cách khác
In short : nói tóm lại
In brief : nói tóm lại
In particular : nói riêng
In turn : lần lượt
In a hurry: vội vã, gấp gáp
In a minute/second: chốc, lát
In advance: trước
In charge of: chịu trách nhiệm
In common: có điểm chung, giống nhau
In time: không trễ, đủ sớm

WITH

With the exception of: ngoại trừ
With intent to: có ý định
With regard to: xét về
With a view to: nhằm để

Bài 1:

Câu 1 :
Câu 1 : what are coal, oil and gas as mentioned in the audio?

Fossil fuels

Câu 2 : What did Professor Burnham say about nuclear power?

Nuclear power is not as dangerous as people say and it can be the alternative. So they should spend more money on researching now.

Câu 3 : What are Jennifer's worries about nuclear power?

Radioactivity, nuclear waste and terrorism.

Câu 4 : What are the recommendations of Dr Catherine Woodstock about new source of energy?

solar energy, wind power, wave power, tidal power, hydroelectric schemes

“Good evening, and welcome again to the “Michael Parkhurst Talkabout”. In tonight’s progamme, we’re looking at the problem of energy. The world’s energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left, but pessimistic forecasts say that there is only enough coal for 450 years, enough natural gas for 50 years and that oil might run out in 30 years.

“Xin chào và xin hoan nghênh quý vị lại đến với chương trình thảo luận ‘Micheal Parkhurst Talkabout’. Trong chương trình tối nay, chúng ta sẽ xem xét vấn đề khủng hoảng năng lượng. Các nguồn cung cấp năng lượng của thế giới đều có giới hạn. Không ai biết chắc là chúng ta còn bao nhiêu nhiên liệu nữa, nhưng các lời tiên đoán bi quan cho rằng chỉ còn đủ than cho 450 năm nữa, khí đốt thiên nhiên cho 50 năm nữa, còn dầu lửa thì sẽ cạn kiệt trong 30 năm nữa.

Obviously we have to do something, and we have to do it soon!
I’d like to welcome our first guest, Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology. Professor Burnham. “

Rõ ràng là chúng ta phải làm điều gì đó và phải làm ngay!
Tôi xin mời vị khách đầu tiên của chúng ta, Giáo sư Marvin Burnham của Viện Công nghệ New England. Xin mời Giáo sư Burnham”. “

“Well, we are in an energy crisis and we will have to do something quickly. Fossil fuels (coal, oil, and gas) are rapidly running out. The tragedy is that fossil fuels are far too valuable to waste on the production of electricity. Just think of all the things you can make from oil! If you don’t start conserving these things now, it will be too late. And nuclear power is the only real alternative.

“Vâng, chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng năng lượng và chúng ta cần phải nhanh chóng làm một điều gì đó. Các nhiên liệu trong lòng đất (than đá, dầu mỏ và khí đốt) đang cạn đi một cách nhanh chóng. Bi kịch là ở chỗ các nhiên liệu này quí giá quá, đem dùng để mà sản xuất điện năng thì thật là lãng phí. Các bạn hãy nghĩ đến những gì có thể chế tạo từ dầu mỏ! Nếu chúng ta không khởi sự bảo tồn các nhiên liệu này ngay từ bây giờ thì sẽ quá trễ. Và năng lượng hạt nhân chính là giải pháp khả thi duy nhất.

We are getting some electricity from nuclear power-stations already.If we invest in further research now, we’ll be ready to face the future. There’s been a lot of protest lately against nuclear power – some people will protest at anything – but nuclear power-stations are not as dangerous as some people say. It’s far more dangerous to work down a coal-mine or on a North Sea oil-rig. Safety regulations are very strict.

Chúng ta cũng đã sản xuất điện từ một số nhà máy điện nguyên tử rồi. Nếu bây giờ chúng ta đầu tư vào các công trình nghiên cứu sâu hơn, chúng ta sẽ sẵn sàng đương đầu với tương lai. Gần đây đã có nhiều sự phản đối việc sử dụng năng lượng hạt nhân – một số người phản đối bất cứ điều gì – nhưng các nhà máy điện hạt nhân thì không đến nỗi nguy hiểm như một số người đã nói. Làm việc dưới mỏ than hay trên giàn khoan dầu ngoài biển Bắc thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Các quy định an toàn trong các nhà máy điện hạt nhân rất là chặt chẽ.

If we spend money on research now, we could develop stations which create their own fuel and burn their own waste. In many parts of the world where there are no fossil fuels, nuclear power is the only alternative. If you accept that we need electricity, then we will need nuclear energy.

Nếu bây giờ chúng ta đầu tư thêm tiền vào các công trình nghiên cứu, chúng ta có thể chế tạo các nhà máy điện chạy bằng nguyên liệu do chúng sản xuất ra và tự tiêu hủy chất thải. Ở nhiều nơi trên thế giới, nơi nào không có nhiên liệu trong lòng đất thì năng lượng hạt nhân chính là giải pháp duy nhất. Nếu các bạn đồng ý rằng chúng ta cần điện, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần năng lượng hạt nhân.

Just imagine what the world would be like if we didn’t have electricity – no heating, no lighting, no transport, no radio or TV. Just think about the ways you use electricity every day. Surely we don’t want to go back to the Stone Age. That’s what will happen if we turn our backs on nuclear research. “

Các bạn hãy nghĩ xem thế giới này sẽ ra sao nếu chúng ta không có điện – không có sưởi ấm, không có thắp sáng, không có chuyên chở, không có phát thanh hoặc phát hình. Các bạn hãy nghĩ đến việc sử dụng điện năng hàng ngày xem. Chắc chắn là chúng ta không muốn trở lại thời kỳ đồ đá. Ðó chính là những gì sẽ xảy ra nếu ta quay lưng lại với sự nghiên cứu hạt nhân!”

“Thank you, Professor. Our next guest is a member of CANE, the Campaign Against Nuclear Energy, Jennifer Hughes. “

“Xin cảm ơn Giáo sư. Khách mời tiếp theo của chúng ta là một thành viên của CANE, Chiến dịch chống lại Năng lượng hạt nhân, cô Jenifer Hughes”

“Right. I must disagree totally with Professor Burnham. Let’s look at the facts. First, there is no perfect machine. I mean, why do aeroplanes crash? Machines fail. People make mistakes. What would happen if there were a serious nuclear accident? And an accident must be inevitable – sooner or later. Huge areas would be evacuated, and they could remain contaminated with radioactivity for years.

“Vâng. Tôi hoàn toàn không đồng ý với giáo sư Burnham. Chúng ta hãy nhìn vào sự thật. Ðầu tiên là không bao giờ có máy móc hoàn hảo cả. Ý tôi muốn nói là, tại sao máy bay rơi? Do máy móc hư. Do người ta phạm sai lầm. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu có một tai nạn hạt nhân thảm khốc? Mà tai nạn thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Những vùng dân cư lớn sẽ bị sơ tán, và những vùng này sẽ còn bị nhiễm độc phóng xạ hàng năm trời.

If it happened in your area, you wouldn’t get a penny in compensation. No insurance company covers nuclear risks. There are accidents. If the nuclear industry didn’t keep them quiet, there would be a public outcry. Radioactivity causes cancer and may affect future generations.

Nếu một tai nạn như vậy xảy ra trong vùng của các bạn, các bạn sẽ không nhận được một xu bồi thường nào cả. Chẳng công ty bảo hiểm nào nhận bảo hiểm rủi ro hạt nhân. Rồi sẽ có rủi ro. Nếu ngành năng lượng hạt nhân không giữ kín các tin này, công chúng sẽ hoảng loạn. Phóng xạ hạt nhân gây ra bệnh ung thư và có thể gây tác hại đến các thế hệ tương lai.

Next, nuclear waste. There is no technology for absolutely safe disposal. Some of this waste will remain active for thousands of years. Is that what you want to leave to your children? And their children’s children? A reactor only lasts about 25 years. By the year 2000 we’ll have “retired” 26 reactors in the UK.

Kế tiếp là vấn đề chất thải hạt nhân. Chưa có công nghệ nào giải quyết hoàn chỉnh vấn đề an toàn chất thải. Một số chất thải này vẫn còn tính phóng xạ trong hàng ngàn năm trời. Chẳng lẽ đó là những gì các bạn muốn để lại cho con cháu chúng ta? Và còn con cháu của con cháu chúng ta nữa? Một lò phản ứng chỉ có tuổi thọ khoảng 25 năm. Vậy là vào năm 2000 chúng ta sẽ phải “cho về hưu” 26 lò phản ứng ở Vương quốc Anh.

Next, terrorism. Terrorists could hold the nation to ransom if they captured a reactor. In the USA the Savannah River plant, and Professor Burnham knows this very well, lost (yes, “lost”) enough plutonium between 1955 and 1978 to make 18 (18!) atom bombs.

Vấn đề kế tiếp là nạn khủng bố. Bọn khủng bố có thể bắt chẹt cả một quốc gia nếu chúng chiếm được một lò phản ứng. Ở nước Mỹ, nhà máy Savannah River, Giáo sư Burnham biết điều này rất rõ – mất (vâng, “mất”) một số lượng chất Plutonium từ năm 1955 đến 1978 đủ để chế tạo 18 (vâng,18) quả bom nguyên tử.

Where is it? Who’s got it? I consider that nuclear energy is expensive, dangerous, and evil, and most of all, absolutely unnecessary. But Dr Woodstock will be saying more about that. “

Chúng ở đâu? Ai giữ số Plutonium này? Tôi cho rằng năng lượng nguyên tử là tốn kém, nguy hiểm, xấu xa, và trên hết là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng tiến sĩ Woodstock sẽ nói thêm về điều này!”

“Thank you Jennifer. Now I’m very pleased to welcome Dr Catherine Woodstock. She is the author of several books on alternative technology. “

“Xin cảm ơn, Jenifer. Bây giờ tôi xin trân trọng mời tiến sĩ Catherine Woodstock. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách về các công trình thay thế”.

“Hello. I’d like to begin by agreeing with Jennifer. We can develop alternative sources of power, and unless we try we’ll never succeed. Instead of burning fossil fuels we should be concentrating on more economic uses of electricity, because electricity can be produced from any source of energy. If we didn’t waste so much energy, our resources would last longer.

“Chào các bạn. Tôi muốn bắt đầu bằng cách đồng ý với Jenifer. Chúng ta có thể phát triển các nguồn năng lượng thay thế, và nếu chúng ta không cố gắng chúng ta sẽ không bao giờ thành công cả. Thay vì đem nhiên liệu trong lòng đất ra đốt, chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào việc sử dụng điện năng cho có hiệu quả kinh tế, bởi vì điện có thể sản xuất từ bất cứ nguồn năng lượng nào. Nếu chúng ta đừng xài phí năng lượng như vậy thì nguồn cung cấp của chúng ta sẽ còn tồn tại lâu hơn.

You can save more energy by conservation than you can produce for the same money. Unless we do research on solar energy, wind power, wave power, tidal power, hydroelectric schemes etc, our fossil fuels will run out, and we’ll all freeze or starve to death.

Với cùng một mức phí tổn, chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng bằng cách bảo toàn hơn là sản xuất mới. Trừ khi chúng ta tiến hành nghiên cứu về năng lượng từ mặt trời, gió, sóng, thủy triều, các dự án thủy điện v.v…, các nguồn nhiên liệu từ lòng đất của chúng ta sẽ cạn kiệt và chúng ta sẽ đều chết cóng và chết đói cả.

Other countries are spending much more than us on research, and don’t forget that energy from the sun, the waves and the wind lasts for ever. We really won’t survive unless we start working on cleaner, safer sources of energy. “

Các quốc gia khác đều chi nhiều tiền hơn là chúng ta trong lĩnh vực nghiên cứu, và đừng quên rằng nguồn năng lượng từ mặt trời, sóng và gió tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta thật sự sẽ không thể tồn tại trừ khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch hơn và an toàn hơn!”

“Thank you very much, Dr Woodstock. Our final speaker, before we open the discussion to the studio audience, is Charles Wicks, MP, the Minister for Energy. “

“Xin cảm ơn rất nhiều, tiến sĩ Woodstock. Diễn giả cuối cùng của chúng tôi, trước khi chúng tôi mở rộng cuộc thảo luận cho cử tọa, là ông Charles Wicks, đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ năng lượng”.

“I’ve been listening to the other speakers with great interest. By the way, I don’t agree with some of the estimates of world energy reserves. More oil and gas is being discovered all the time.

“Từ nãy giờ tôi đã lắng nghe các vị diễn giả với sự quan tâm sâu sắc. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với một số ước đoán về nguồn dự trữ năng lượng trên thế giới.
Dầu mỏ và khí đốt đang được phát hiện thêm.

If we listened to the pessimists (and there are a lot of them about) none of us would sleep at night. In the short-term, we must continue to rely on the fossil fuels – oil, coal and gas. But we must also look to the future. Our policy must be flexible.

Nếu chúng ta nghe các người bi quan (và có nhiều người như vậy quanh ta) không ai trong chúng ta có thể chợp mắt được vào ban đêm. Trước mắt, chúng ta phải tiếp tục dựa vào các nhiên liệu từ lòng đất – dầu mỏ, than và khí đốt. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào tương lai. Chính sách của chúng ta phải linh động.

Unless we thought new research was necessary, we wouldn’t be spending money on it. After all, the Government wouldn’t have a Department of Energy unless they thought it was important. The big question is where to spend the money – on conservation of present resources or on research into new forms of power. But I’m fairly optimistic. I wouldn’t be in this job unless I were an optimist! “

Trừ khi chúng ta cho rằng các cuộc nghiên cứu mới là cần thiết, chúng ta sẽ không bỏ tiền vào đó. Dù sao thì chính phủ cũng sẽ không có một Bộ Năng lượng nếu như họ không nghĩ là nó cần thiết. Vấn đề quan trọng là sử dụng tiền vào việc gì – để bảo tồn các nguồn năng lượng hiện có hay để đầu tư nghiên cứu các dạng năng lượng mới. Nhưng tôi thì khá lạc quan. Tôi sẽ không ở cương vị này nếu tôi không là người lạc quan!”