Bài 34: Kidnapped

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
wealthy giàu, giàu có
kidnap bắt cóc (thường để tống tiền)
cash tiền mặt
touch chạm
borrow mượn
immediately ngay lập tức, tức thì
exactly chính xác, đúng đắn
alive còn sống
trust tin tưởng
harm sự tổn hại

Dạng thức của động từ: To verb

1. Verb + to V
Những động từ được theo sau trực tiếp bởi to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, try, volunteer, expect, want,…
Ví dụ:
– She agreed to pay $50.
– Two men failed to return from the expedition.
– The remnants refused to leave.

 

2. Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + to V
Những động từ sử dụng theo công thức: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to know, wonder…
Ví dụ:
– He discovered how to open the safe.
– I found out where to buy fruit cheaply.
– She couldn’t think what to say.

 

3. Verb + Object + to V
Những động từ sử dụng theo công thức: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt…
Ví dụ:
– These glasses will enable you to see in the dark.
– She encouraged me to try again.
– They forbade her to leave the house.

Chú ý: Một số động từ có thể đi cùng cả to-infiniteV-ing, việc áp dụng to-infinite hay V-ing phụ thuộc vào nghĩa mà người sử dụng muốn diễn đạt.

Ví dụ:

 • Stop V-ing: dừng làm gì (dừng hẳn)
 • Stop to V: dừng lại để làm việc gì

Một số động từ khác: remember, forget, regret, like, try, prefer, mean…

 

Bài 1: Nghe và chọn đáp án đúng

Câu 1 : Hugh Rolan is a wealthy _______________.
 • businesspeople
 • business person
 • business
 • 1
  businessman
Câu 2 : He's just arrived to find his wife in _______________.
 • 1
  tears
 • cry
 • eyes
 • worry
Câu 3 : It'll take me a few days to get that _______________ cash together.
 • many
 • a lot of
 • 1
  much
 • lots of
Câu 1 : If you were the kidnappers, how would you arrange to get the money?

Câu 2 : If you were Hugh and Pamela, what would you do?

Câu 3 : If you were Caroline, how would you feel?

KIDNAPPED

Hugh Rolan is a wealthy businessman. His wife phoned him an hour ago to tell him that their daughter hadn’t returned home from school. He told her not to worry and came home at once. He’s just arrived to find his wife in tears.

BỊ BẮT CÓC

Hugh Rolan là một thương gia giàu có. Vợ ông ta điện thoại cách đó một giờ báo rằng con gái của họ đi học chưa về nhà. Ông ta bảo vợ đừng lo lắng và lập tức trở về nhà. Ông ta vừa về đến nhà và thấy vợ đang khóc.

Hugh: Pamela, what’s wrong? Is it Caroline?

Pamela: Yes. This note came through the door. She… she… she’s been kidnapped!

Hugh: Kidnapped! Oh, my God, no! Have you phoned the police?

Pamela: No, no. Don’t touch the phone! Read the note first.

Hugh: Pamela, chuyện gì vậy? Có phải là về Caroline không?

Pamela: Vâng. Bức thư này được nhét qua khe cửa. Nó… nó đã bị bắt cóc rồi.

Hugh: Bị bắt cóc! Trời đất ơi, sao lại như thế được. Em đã gọi cảnh sát chưa?

Pamela: Ðừng, đừng. Ðừng nhắc máy lên! Ðọc lá thư này đã.

Hugh: Half a million pounds! It’ll take me a few days to get that much cash together.

Pamela: How long?

Hugh: I don’t know. I just can’t put my hands on that much money. Not immediately. Maybe we should phone the police.

Pamela: No, not the police! If the kidnappers find out, they kill her.

Hugh: But I’ll have to borrow the money. If you don’t tell the police, the bank won’t let me have it.

Pamela: Oh, Hugh! Unless we do exactly what they say, we may never see her again.

Hugh: Nửa triệu pao! Anh phải cần đến vài ngày mới lấy đủ số tiền mặt lớn như vậy.

Pamela: Bao lâu hả anh?

Hugh: Anh cũng không biết nữa. Anh không thể có sẳn số tiền lớn như vậy đâu. Không thể có ngay được. Chắc là chúng ta phải gọi báo cho cảnh sát.

Pamela: Không, đừng báo cảnh sát! Nếu bọn bắt cóc biết được, chúng sẽ giết con bé mất.

Hugh: Nhưng anh phải vay tiền chứ. Nếu anh không báo cảnh sát thì ngân hàng sẽ không chịu cho anh vay tiền.

Pamela: Anh Hugh! Trừ khi chúng ta không làm đúng theo những gì bọn chúng yêu cầu, chúng ta có thể sẽ không bao giờ còn thấy lại con bé nữa.

Hugh: Hugh Rolan.

Voice: Did you get our note?

Hugh: Yes.

Voice: Have you told the police?

Hugh: No… not yet.

Voice: You’d better not. When can you get the money?

Hugh: I need a few days.

Voice: You’ve got one day.

Hugh: How do we know that Caroline is still alive?

Voice: You don’t. You’ll have to trust us. Get the money by tomorrow evening. You’ll hear from us again.

Hugh: If you harm a hair on her head, I’ll… I’ll…

Hugh: Hugh Rolan nghe đây.

Giọng nói: Ông nhận thư chưa?

Hugh: Rồi.

Giọng nói: Ông đã báo cảnh sát chưa?

Hugh: Không… chưa.

Giọng nói: Tốt hơn là đừng. Khi nào ông có tiền?

Hugh: Tôi cần vài ngày.

Giọng nói: Ông chỉ có một ngày thôi.

Hugh: Làm sao chúng tôi biết là Caroline vẫn còn sống?

Giọng nói: Ông không cần phải biết. Ông phải tin chúng tôi. Trước tối mai ông phải có tiền. Chúng tôi sẽ liên lạc lại.

Hugh: Nếu các ông làm hại một sợi tóc trên đầu nó, tôi sẽ…