Bài 3: This is your life!

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
programme chương trình
discuss thảo luận
discussion sự thảo luận, sự bàn cãi, sự tranh luận; cuộc thảo luận, cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
drama vở kịch/điện ảnh
imitate bắt chước
remember nhớ
brilliant rực rỡ

Bài 1:

Câu 1 : When was Jason born?

July 2nd, 1947

Câu 2 : What kind of student is Jason?

He is the worst student in the class, but he was a brilliant actor even in the past.

Câu 3 : Who is Susan?

Susan is his sister.

Câu 4 : How long since Susan and his brother last meet each other?

For 13 years.

Câu 5 : Was Jason good at riding a horse? If not, how was he when he was riding a horse?

He did not know how to ride a horse, he had to practise for 2 weeks. Finally, he had to fall off from the horse in a movie.

Terry Good evening and welcome to ‘This is Your Life’. This is Terry Donovan speaking. We’re waiting for the subject of tonight’s programme. He’s one of the world’s leading actors, and he thinks he’s coming here to take part in a discussion programme … I can hear him now … yes, here he is! Jason Douglas … This is your life!

Terry Chào mừng đến với ‘This Is Your Life’. Tôi là Terry Donovan. Chúng tôi đang chờ đợi khách mời trong chương trình tối nay. Anh ấy là một trong những diễn viên hoàng đầu thế giới, và anh ấy nghĩ rằng tối nay đến đây tham gia một chương trình thảo luận… Tôi có thể nghe tiếng anh ấy… Và vâng, Jason Douglas!… This is your life!

Jason Oh, no … I don’t believe it! Not me …

Terry Yes, you! Now come over here and sit down. Jason, you were born at number 28 Balaclava Street in East Ham, London on July 2nd 1947. You were one of six children, and your father was a taxi driver. Of course, your name was then Graham Smith.

Jason: Ôi không… Tôi không tin! Không phải tôi chứ….

Terry: Đúng là anh đấy! Nào bây giờ tới đây và ngồi xuống. Jason, anh sinh ra tại số 28 phố Balaclava ở East Ham, London ngày 2 tháng Bảy năm 1947. Anh là một trong 6 người con, bố anh là một tài xế taxi. Tất nhiên, tên của anh lúc đó là Graham Smith.

Terry Now, do you know this voice?

‘I remember Jason when he was two.
He used to scream and shout all day.’

Jason Susan!

Terry Yes … all the way from Sydney, Australia … she flew here specially for this programme. It’s your sister, Susan Fraser!

Terry: Nào, bây giờ anh nhận ra giọng nói này không?
‘Tôi nhớ Jason khi 2 tuổi. Cậu bé thường hò hét cả ngày.’

Jason: Susan!

Terry Đúng thế… Từ Sydney, Úc, cô ấy bay đến đây bằng mọi cách chỉ vì chương trình này. Chính là chị gái của anh, cô Susan Fraser!

Jason Susan … why didn’t you tell me … oh, this is wonderful!

Terry Yes, you haven’t seen each other for 13 years … take a seat next to him, Susan. You started school at the age of five, in 1952, and in 1958 you moved to Lane End Secondary School.

Jason: Susan… sao chị không nói với em…. ôi, thật tuyệt vời!

Terry: Đúng thế, hai người chưa gặp nhau 13 năm rồi… Cô ngồi cạnh em trai đi Susan. Jason bắt đầu đi học từ năm 5 tuổi (1952), và chuyển đến trường Trung học Lane End năm 1958.

Terry Do you remember this voice?

‘Smith! Stop looking out of the
window!’

Jason Oh, no! It’s Mr Hooper!

Terry Your English teacher, Mr Stanley Hooper. Was Jason a good student, Mr Hooper?

Terry: Anh có nhớ giọng nói này không?

‘Smith! Đừng có nhìn qua cửa sổ nữa!’

Jason: Ôi không! Đó là ông Hooper.

Terry: Thầy giáo tiếng Anh của anh, ông Stanley Hooper. Jason có phải là một học trò giỏi không ông Hooper?

Mr Hooper Eh? No, he was the worst in the class … but he was a brilliant actor, even in those days. He could imitate all the teachers!

Terry Thank you, Mr Hooper. You can speak to Jason, later. Well, you went to the London School of Drama in 1966, and left in 1969. In 1973 you went to Hollywood.

Ông Hooper: Ờ… Không, cậu ta là cậu học sinh cá biệt của lớp… nhưng lại là một diễn viên xuất sắc, kể từ thời đó. Cậu ta có thể bắt chước tất cả giáo viên!

Terry: Cảm ơn ông Hooper. Ông có thể nói chuyện với Jason sau. À, Jason học trường Kịch London năm 1966, ra trường năm 1969. Năm 1973, anh đến Hollywood.

Terry Do you know this voice?.

‘Hi Jason … Can you ride a horse
yet?’

Jason Maria!

Terry Maria Montrose … who’s come from Hollywood to be with you tonight.

Terry: Anh có biết giọng nói này không?

‘Chào Jason… Đã cưỡi được ngựa chưa?’

Jason: Maria!

Terry: Maria Montrose, cô gái đến từ Hollywood sẽ cùng cậu tối nay.

Maria. Hello, Jason … it’s great to be here. Hello, Terry. Jason and I were in a movie together in 1974. Jason had to learn to ride a horse … well, Jason doesn’t like horses very much.

Jason Like them! I’m terrified of them!

Maria: Chào Jason… thật tuyệt khi ở đây. Chào Terry. Jason và tôi đóng chung một bộ phim năm 1974. Jason phải học cách cưỡi ngựa. Jason không thích ngựa cho lắm.

Jason: Thích á? Tôi cảm thấy sợ thì đúng hơn!

Maria Anyway, he practised for two weeks. Then he went to the director
… it was Charles Orson … and said, ‘What do you want me to do?’ Charles said, ‘I want you to fall off the horse’. Jason was furious. He said, ‘What? Fall off! I’ve been practising for two weeks … I could fall off the first day … without any practice!’

Maria: Dù sao thì Jason cũng đã luyện tập trong 2 tuần. Và anh ta đi đến chỗ đạo diễn, ông Charles Orson, và nói ‘Ông muốn tôi làm gì?’. Charles bảo rằng: ‘Tôi muốn cậu ngã ngựa’. Jason đã điên tiết lên. Anh ta bảo ‘Cái gì cơ? Ngã xuống á? Tôi đã luyện tập được 2 tuần rồi đấy… Tôi có thể ngã ngựa ngay ngày đầu tiên mà không cần luyện tập!’