Bài 3: Fizz is fantastic

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
pile đống
dirty bẩn
identical giống nhau y hệt
automatic tự động
powder bột
difference sự khác biệt
detergent chất tẩy rửa

Bài 1:

Câu 1 : What are Ian Peter trying to do?
 • 1
  He is advertising the new 'Fizz' detergent.
 • He is using the new 'Fizz'.
 • He is using a washing machine.
Câu 2 : How do two washing machine look like?
 • They look very expensive.
 • They look cheap.
 • 1
  They look the same.
Câu 3 : How are the clothes after washing?
 • The clothes are clean.
 • The clothes are still dirty.
 • 1
  The washed clothes in 'Fizz' are much cleaner than the clothes in the other powder.
Câu 4 : Will Mrs. Campbell buy new 'Fizz' next time?
 • 1
  Yes, she will buy it because it is the best powder she has ever used.
 • No, she won't because it is the worst powder she has ever used.

Ian Peters: Let’s meet Mrs Edna Campbell from Glasgow. This is her kitchen, and on the table there are two piles of dirty clothes. Mrs Campbell’s got three young children and she has to do a lot of washing. Now, we’ve got two identical ‘British Electric’ automatic washing machines in the kitchen. Mrs Campbell’s going to wash this pile of clothes in new ‘Fizz’ detergent, and that pile in another well-known washing powder.
Now both machines are working, and Mrs Campbell’s making us a cup of tea!

Ian Peters: Hãy gặp cô Edna Campbell từ Glasgow. Đây là nhà bếp của cô, và trên bàn có hai đống quần áo bẩn. Cô Campbell có ba đứa con và cô phải giặt nhiều lần. Bây giờ, chúng ta đã có hai máy giặt điện tự động ‘British Electric’ giống hệt nhau trong nhà bếp. Cô Campbell sẽ giặt quần áo này bằng chất tẩy rửa ‘Fizz’ mới, và đổ vào một loại bột giặt nổi tiếng khác.
Bây giờ cả hai máy đang hoạt động, và cô Campbell làm cho chúng ta một tách trà!

Ian Ah. both machines have stopped, and she’s taken the clothes out of them. Well, Mrs Campbell! What do you think?
Mrs C Well, I’ve washed these clothes in ‘Fizz’ and those clothes in the other powder.

Ian: Ah. Cả hai máy đã ngừng lại, và cô ấy đã lấy quần áo ra khỏi máy giặt. Vâng, cô Campbell! Cô nghĩ sao?
Cô C: Vâng, tôi đã giặt những bộ quần áo này bằng ‘Fizz’ và những bộ kia bằng bột giặt khác.

Ian Can you see any difference?
Mrs C Ah,yes!These clothes are much cleaner. And they’re whiter and softer than the others.
Ian These clothes? You washed these clothes in new ‘Fizz’!

Ian: Cô có thấy sự khác biệt không?
Cô C: Có! Những bộ quần áo này sạch hơn nhiều. Và chúng còn trắng hơn, mềm hơn những bộ kia.
Ian: Những bộ này hả? Cô đã giặt chúng với “Fizz” mới!

Mrs C That’s right… oh, it’s much better than my usual powder. My clothes have never been cleaner than this!
Ian Well… which powder are you going to buy next time?
Mrs C New ‘Fizz’, of course. It’s the best powder I’ve ever used!

Cô C: Đúng vậy… Ồ, nó tốt hơn những bột giặt thông thường của tôi. Quần áo của tôi chưa bao giờ sạch hơn như vậy.
Ian: Vâng, thế cô sẽ mua loại bột giặt nào tiếp?
Cô C: Tất nhiên là ‘Fizz’ mới rồi. Đó là bột giặt tốt nhất tôi từng dùng.