Bài 24: Murder at Gurney Manor

Grammar notes

  1. (expanded) Inversion of subject & verb.

EX:

She did not say a word ^ Not a word did she say.

For the negative & half-negative adverbs such as: Hardly (ever), never, seldom, not a (no), under no circumstance, only in that case, for no reason at all…

EX:

He seldom came there ^ Seldom did he come there.

  1. Past tenses

Past simple tense

Past continuous tense

Past perfect tense

Past perfect continuous tense

  1. Reported Speech (or Indirect speech)

Bài 1:

Câu 1 :

Lord Gurney was ______ on the library floor of his country house in Norfolk. He had been shot five times. The police have been called. There are six people in the house and they all heard the shots at about nine o'clock. The police have taken statements and made the ______ about each of the six people.

  • 1.

    found dead

  • 2.

    following notes

Lord Gurney was found dead on the library floor of his country house in Norfolk. He had been shot five times. The police have been called. There are six people in the house and they all heard the shots at about nine o’clock. The police have taken statements and made the following notes about each of the six people.

Chủ trang viên Gumey được phát hiện nằm chết trên sàn thư viện trong căn nhà miền quê của ông ta ở Norfolk. Ông ta bị bắn 5 phát đạn. Cảnh sát được gọi đến. Có 6 người ở trong nhà và tất cả đều nghe các phát súng vào khoảng 9 giờ. Cảnh sát đã lấy lời khai và ghi chú như sau về từng người một.

Lady Agatha’s statement

I was in my room. My bed room’s on the ground floor because I can’t walk. I was reading. I heard the shots; there were four or five. I wheeled myself into the hall. The door of the library was open. Miss Smart was standing in the doorway, screaming. Gillespie was standing at the French windows. The gun was on the floor by the body.

Tôi đang ở trong phòng. Phòng ngủ của tôi ở tầng trệt vì tôi không leo lầu được. Lúc đó tôi đang đọc sách. Tôi nghe tiếng súng; 4 hay 5 phát gì đó. Tôi lăn xe vào hành lang. Cửa thư viện đang mở. Cô Smart đang đứng ở lối ra vào và đang kêu thất thanh lên. Gillespie đang đứng ở cửa hông. Khẩu súng nằm trên sàn bên cạnh xác chềt.

Celia Smart’s statement

I was in the drawing-room, writing some letters, job applications actually. I heard the shots, ran across the hall, the library door was open… poor dear Horace was lying in a pool of blood. I started screaming. Gillespie came in through the French windows, they were open. Then Lady Agatha arrived. She didn’t say a word. She just stared at me.

Tôi đang trong phòng khách, viết thư, nói cho chính xác là viết đơn xin việc. Tôi nghe tiếng súng, liền chạy qua hành lang, cửa thư viện đang mở… Horace yêu quí tội nghiệp đang nằm trên vũng máu. Tôi la lên. Gillespie chạy vào từ cửa hông, chúng đang mở. Rồi bà Agatha đến. Bà ta không nói lời nào cả. Bà ta chỉ nhìn tôi trừng trừng.

Tristan’s statement

I was in the billiard room. I was practising. Suddenly there were five shots. I thought it was Chivers shooting birds in the garden again, then I heard a scream. It sounded like Celia, so I opened the connecting door to the library and saw father lying there, Gillespie at the window, and Celia and mother together in the main doorway. I couldn’t believe my eyes.

Tôi đang trong phòng bi-da. Tôi đang tập. Thình lình tôi nghe 5 phát súng. Ban đầu tôi nghĩ chắc là chú Chivers đang bắn chim trong vườn, sau đó tôi nghe một tiếng thét. Chừng như là của Celia, nên tôi mở cửa thông với thư viện và thấy bố tôi đang nằm đó, Gillespie ở cửa hông, và Celia với mẹ tôi cùng đứng ở lối ra vào. Tôi không còn tin ở mắt mình nữa.

Major Chivers’ statement

I was by the lake, fishing in my usual place. When I heard the shots, I hurried through the trees towards the house. I saw Gillespie running across the lawn towards the library. When I got there, everybody was in room, except Tom Giles, the gardener. Poor old Gurney was dead. I was absolutely sure he was dead. After all, I was in the army for twenty years.

Lúc đó tôi đang ở ven hồ, câu cá ở nơi tôi thường ngồi. Khi nghe tiếng súng, tôi băng nhanh qua các lùm cây chạy về nhà. Tôi thấy Gillespie chạy qua sân cỏ về phía thư viện. Khi tôi đến đó, mọi người đều có mặt ở trong phòng, ngoại trừ Tom Giles, người làm vườn. Ông bạn già Gumey tội nghiệp đã chết. Tôi chắc chắn là ông ta đã chết rồi. Tôi đã ở trong quân ngũ 25 năm nên không thể nào lầm được.

Gillespie’s statement.

I was taking my evening walk. I had just come out of the kitchen door, I was walking round the corner of the house when I heard shooting. I ran across the lawn to the French windows. I saw Lord Gurney’s body, and Miss Smart in the doorway.

Tôi đang đi dạo buổi tối. Tôi vừa mới bước khỏi cửa nhà bếp và quẹo khúc cuối góc nhà thì nghe tiếng súng. Tôi chạy băng qua bãi cỏ hướng về phía cửa hông. Tôi thấy xác của ngài Gumey, và cô Smart ở lối ra vào.

Tom Giles’ statement.

I was working in the kitchen garden. I heard shots, but that’s not unusual around here. Lord Gurney and the Major are very fond of shooting. Then I heard lots of screaming and shouting, so I went into the house through the kitchen door to see what was happening. They were all there. I wasn’t sorry. He deserved it. Everybody hated him.

Tôi đang làm việc trong vườn nhà bếp. Tôi nghe tiếng súng nhưng đó chẳng phải là điều lạ lẫm gì ở đây. Ngài Gumey và ông thiếu tá ưa bắn chim lắm. Rồi tôi nghe nhiều tiếng la hét, nên tôi vào nhà qua cửa bếp để xem chuyện gì xảy ra. Họ thảy đều có mặt ở đó. Tôi chẳng thấy thương tiếc gì. Đáng đời lão ta. Ai cũng ghét lão cả.