Bài 22: You’re in the army now!

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
barrack ((thường) số nhiều) trại lính, doanh trại
colonel đại tá
roster bảng phân công
lawn-mower máy xén cỏ
peel gọt vỏ
platoon trung đội
polish đánh bóng
recruit lính mới
refund trả lại
regiment trung đoàn
sergeant-major (quân sự) thượng sĩ
solarium nhà tắm nắng (thường có quây kín)

Mệnh lệnh thức (Imperative mood)

Mệnh lệnh thức (hay mệnh lệnh cách) là một thể sai khiến, ra lệnh, hay yêu cầu người khác làm một điều gì. Vì thế Mệnh lệnh thức chỉ có ngôi 1 số nhiềungôi 2 số ít hay số nhiều. Đơn giản chỉ vì ta không bao giờ ra lệnh cho chính bản thân (ngôi 1 số ít) hay cho một người vắng mặt (ngôi 3).

1. Must, Have to

Must Have to đều có nghĩa là phải, và có thể sử dụng như nhau.

 • I must go now.
 • I have to go now. (Bây giờ tôi phải đi.)

Nhưng cũng có một vài điểm khác nhau giữa hai cách dùng:

MUSTHAVE TO
Đưa ra những cảm nghĩ riêng của mình, điều mình nghĩ cần phải làm.

Ví dụ:

 • I must write to my friend. (Tôi phải viết thư cho bạn tôi.)
Không nói về cảm nghĩ của mình mà nói về một thực tế đã phải như vậy.

Ví dụ:

 • I can’t go to the cinema, I have to work. (Tôi không đi xem phim được, tôi phải làm việc.)
Chỉ dùng trong thì hiện tạitương lai.Có thể dùng với tất cả các thì.
Phủ định: mang nghĩa cấm đoán.

Ví dụ:

 • You mustn’t go out. (Anh không được ra ngoài.)
Phủ định: không cần phải làm như vậy.

Ví dụ:

 • You don’t have to go out. (Anh không phải ra ngoài.)
 • Chú ý: khi dùng have to ở thể phủ định hay nghi vấn ta dùng trợ động từ do chứ không phải thêm not sau have hay chuyển have lên trước chủ từ.
  • Why do you have to go to hospital? (không phải Why have you to go…) (Tại sao anh phải đến bệnh viện?)
  • He doesn’t have to work on Sunday? (không phải He hasn’t to…) (Anh ta không phải làm việc ngày Chủ Nhật.)

 

2. Một số câu lịch sự (polite requests)

Would you please + V: Would you please put this bag on the shelf ?

Would you mind + V-ing: Would you mind putting this bag on the shelf ?

I wonder if you’d be kind enough to + V: I wonder if you’d be kind enough to put this bag on the shelf ?

May I + V: May I turn on the lights ?

Do you mind if I + V: Do you mind if I turn on the lights ?

Bài 1:

Câu 1 : What is Smith doing?
 • He's sitting on the bed.
 • He's drinking.
 • 1
  He's listening to the radio.
 • He's reading newspaper
Câu 2 : What should he be doing?
 • 1
  He should be mowing the grass.
 • He should be cleaning the room.
 • He should be exercising.
 • He should be sleeping.
Câu 3 : Does he know what he should be doing?
 • Yes
 • 1
  No
Câu 1 : Write 5 things that you must do when you are a student.

Ví dụ: I must do my homework.

Câu 2 : Write 5 things that you should not do when you are in a hospital.

Ví dụ: I should not make noise.

Câu 3 : Write 5 polite requests.

Ví dụ: Would you please open the door for me?

YOU’RE IN THE ARMY NOW!

It’s Saturday afternoon at Botherington Army Camp. The new recruits are supposed to be working, but they aren’t. The Colonel’s away today and they’re lazing around in the barracks. The Sergeant­-Major has just opened the door. He’s brought the duty roster with him, so he knows exactly what each of them should be doing.

BẠN ĐANG Ở TRONG QUÂN ĐỘI!

Buổi chiều thứ bảy ở trại lính Botherington. Các tân binh lẽ ra phải đang làm việc, nhưng họ lại không làm. Hôm nay đại tá đi vắng và họ đang lê la trong trại. Thượng sĩ vừa mới mở của. Ông ta mang theo lịch trực nhật, vì vậy ông ta biết chính xác người nào phải làm gì.

Sergeant-Major: “Hello, hello… what’s going on here? ”

Sergeant-Major: Smith! What are you doing?

Smith: I’m listening to the radio,sir.

Sergeant-Major: And what are you supposed to be doing, Smith?

Smith: I’m not sure, sir.

Sergeant-Major: Well, let me tell you, Smith. You are supposed to be mowing the lawn!

Smith: Yes, sir. I’m sorry sir. It won’t happen again, sir.

Sergeant-Major: It’d better not, Smith. And when I come back, Smith, you’d better mowing that grass! Do you understand?

Smith: Yes, sir.

Sergeant-Major: This isn’t a holiday camp. You’re in the army now!

Thượng sĩ: “Xin chào, xin chào… cái gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Thượng sĩ: Smith! Cậu đang làm gì đó?

Smith: Thưa thượng sĩ, tôi đang nghe đài.

Thượng sĩ: Thế lẽ ra cậu phải làm gì?

Smith: Dạ tôi cũng không rõ lắm.

Thượng sĩ: Được rồi, để tôi nói cho cậu rõ, Smith. Lẽ ra cậu phải đang cắt cỏ!

Smith: Thưa vâng. Tôi xin lỗi, thưa thượng sĩ. Tôi sẽ không tái phạm nữa

Thượng sĩ: Tốt hơn là cậu không nên tái phạm nữa, Smith. Và khi tôi quay lại, Smith, tốt hơn là cậu đang cắt cỏ! Cậu hiểu chứ?

Smith: Rõ, thưa thượng sĩ.

Thượng sĩ: Đây không phải là trại nghỉ mát. Bây giờ cậu đang trong quân ngũ mà.