Bài 21: The fashion show

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
wear mặc,đeo,mang,đội(mũ)
cotton bông
blouse áo cánh
nylon ni lon
skirt váy
carry mang,cầm
leather da thuộc,bằng da
handbag túi xách tay (đựng son phấn,tiền..)

Bài 1:

...and now here's Julia. Julia's wearing a white cotton blouse, and a black nylon skirt. She's wearing orange shoes, and she's carrying an orange leather handbag. Thank you, Julia!
Now, Godfrey's wearing dark-blue flared trousers and a light-blue woollen jacket. He's wearing a yellow terylene shirt and a red tie. Thank you, Godfrey!