Bài 2: Telephoning

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
town thị xã,thành phố
department cục, sở, ban, khoa
account kế toán
code mã (vùng)
hold on giữ máy
Directory Danh mục
Enquiry yêu cầu/giải đáp
connect kết nối
spell đánh vần
stroke cú đánh

Streamline b

Thành ngữ - Ngữ pháp

Directory Enquiries

transferred charge call

you’re through.


 

Hold the line

speaking clock

 

Bài 1:

Câu 1 : What does the man in the first conversation want to know?
 • He wants to know the code of Oxford University Press.
 • He wants to know the code of Oxford.
 • 1
  Both A and B are correct.
Câu 2 : Which department is Mr Walker in?
 • 1
  Accounts
 • Human Resources
 • Quality Assurance
Câu 3 : Why are the man in the last conversation phoning nobody?
 • 1
  His watch is not working.
 • He wants to check the location he is.
 • He wants to waste his time.

A Directory Enquiries. Which town, please?
B Oxford.
A What name, please?
B Oxford University Press. Walton Street.
A That’s Oxford 56767.
B Thank you. Can you tell me the code for Oxford?
A 0865.
B Thanks. Goodbye.

A Đây là Danh mục Theo yêu cầu. Bạn muốn hỏi thị trấn nào?
B Oxford.
A Vui lòng cho biết tên địa điểm?
B Nhà xuất bản Đại học Oxford. Đường Walton.
A Đó là Oxford 56767.
B Cảm ơn bạn. Bạn có thể cho tôi biết mã cho Oxford?
A 0865.
B Cảm ơn. Tạm biệt.

C MacDonald and Company. . . .Can I help you?
D I’d like to speak to Mr Walker, please.
C Mr Walker? Which department is he in?
D Accounts.
C Hold on. . . trying to connect you . . .all right. . .you’re through.

C MacDonald và Công ty. . . .Tôi có thể giúp gì bạn?
D Tôi muốn nói chuyện với ông Walker.
C Ông Walker? Ông ấy ở bộ phận nào?
D Kế toán.
C Bạn hãy giữ máy. . . Cố gắng để kết nối bạn. . Tất cả phải. . Bạn đang trải qua.

F Number, please?
G Oh, I’d like to make a transferred charge call.
F Where to?
G Stratford.
F What number?
G 17414.
F What’s your name, please?
G Joan Fitzgerald.
F Can you spell that?
G F-i-t-z-g-e-r-a-I-d.
F . . .and where are you calling from?
G 01-992-6636.
F Right. Hold the line, please.

F Vui lòng cho biết số?
G Oh, tôi muốn thực hiện một cuộc gọi phí chuyển.
F Ở đâu?
G Stratford.
F Xin chị cho biết số?
G 17414.
F Xin chị vui lòng cho biết tên?
G Joan Fitzgerald.
F Chịcó thể đánh vần được không?
G F-i-t-z-g-e-r-a-i-d.
F Và chị đang gọi từ số máy nào?
G 01-992-6636.
F Vâng. Xin chị giữ máy.

H Who are you telephoning?
I Nobody.
H Well, why are you holding the phone?
I My watch has stopped.
H I don’t understand!
I I’m phonning the ‘speaking clock’ . listen. . . (At the third stroke, it will be 8.52 and 30 seconds)

H Bạn đang gọi điện thoại cho ai?
I Không ai cả.
H Thế tại sao bạn vẫn giữ điện thoại?
I Đồng hồ của tôi không hoạt động nữa.
H Tôi không hiểu!
I Tôi đang gọi cho ‘đồng hồ nói’. nghe này . . (Ở cú đánh thứ ba, sẽ là 8 giờ 52 phút và 30 giây)