Bài 2: Excuse me

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
Excuse me xin lỗi (khi muốn hỏi thăm...)
Are you English? bạn là người anh phải không
pardon xin lỗi (khi không nghe rõ)
holiday kỳ nghỉ
businessman thương gia
tourist du khách
tea trà
sugar đường

Bài 1:

Câu 1 : Where do people in the conversation come from?
 • 1
  They come from The United Kingdom.
 • They come from Australia.
 • They come from Arab.
Câu 2 : What does Mr.I do?
 • He is a businessman.
 • 1
  He is a tourist.
 • He is a barista.
Câu 3 : What do two people (J) do?
 • 1
  They're businessmen.
 • They're tourists.
 • They're baristas.
Câu 4 : What does Mr. I drink?
 • 1
  Tea without sugar.
 • Tea with sugar.
 • Nothing.

I: Excuse me!
J: Yes?
I: Are you English?
J: Pardon?
I: Are you English?
J: Oh, yes. Yes, we are.
I: Oh, I’m English. Are you on holiday?
J: No, we aren’t. We’re businessmen.

I: Xin lỗi!
J: Vâng?
I: Các anh là người Anh phải không?
J: Gì cơ?
I: Các anh là người Anh phải không?
J: À, đúng rồi. Chúng tôi là người Anh.
I: Ồ, tôi là người Anh. Các anh đang đi nghỉ à?
J: Không, chúng tôi là thương gia. (Có thể hiểu là đi vì công việc)

J: Please sit down.
I: Thank you.

J: Mời anh ngồi.
I: Cảm ơn anh.

J: Tea?
I: Yes, please.
J: Sugar?
I: No, thanks.

J: Anh uống trà nhé?
I: Vâng.
J: Thêm đường không?
I: Không, cảm ơn.

J: Where are you from?
I: I’m from London.
J: Are you a businessman?
I: No, I’m not. I’m a tourist.

J: Bạn đến từ đâu?
I: Tôi đến từ London.
J: Bạn là thương gia à?
I: Không, tôi là khách du lịch.