Bài 22: Can you help me?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
practise luyện tập, rèn luyện
practice sự rèn luyện, thực tế
magazine tạp chí
cowboy cao bồi

Bài 1:

Câu 1 : What is Mrs Taylor doing?
 • She is reading a magazine.
 • She is reading a book
 • 1
  She is watching a cowboy film.
Câu 2 : What is Mr Taylor doing?
 • 1
  He is reading a magazine.
 • He is reading a book.
 • He is telephoning.
Câu 3 : What is Kate doing?
 • She is watching a cowboy film.
 • 1
  She is phoning her boyfriend.
 • She is reading a magazine.

Thomas is a student. He’s staying with the Taylors, an English family.
Thomas Hello, Mrs Taylor. Can you help me? I’m doing my homework and I can’t understand this word.

Thomas là một sinh viên. Anh ấy ở với gia đình Taylors, một gia đình Anh.
Thomas Xin chào, cô Taylor. Cô có thể giúp cháu được không? Cháu đang làm bài tập về nhà và cháu không thể hiểu được từ này.

Cô Taylor Which one? Oh . . .that’s difficult. I can’t help you now . . . I’m watching something. . .
Thomas Oh? What are you watching?
Cô Taylor I’m watching a cowboy film.
Thomas Can Mr Taylor help me?

Cô Taylor Từ nào? Oh . . Khó đấy. Tôi không thể giúp cháu ngay bây giờ. . . Tôi đang xem. . .
Thomas Ồ? Cô đang xem gì thế?
Cô Taylor Tôi đang xem một bộ phim cao bồi.
Thomas Chú Taylor có thể giúp cháu được không?

Mrs Taylor No, he can’t now, Thomas. He’s reading.
Thomas What’s he reading?
Mrs Taylor He’s reading a magazine.

Cô Taylor Không, ông ấy không thể, Thomas. Ông ấy đang đọc.
Thomas Chú ấy đang đọc gì ạ?
Cô Taylor Ông ấy đang đọc tạp chí.

Thomas What about Kate?
Mrs Taylor Oh,she can’t help you now. She is phoning someone.
Thomas Oh.Who is she phoning?

Thomas Còn Kate thì sao?
Cô Taylor Oh, cô ấy không thể giúp cháu bây giờ. Cô ấy đang gọi cho ai đó.
Thomas Oh. Cô ấy gọi điện thoại cho ai ạ?

Mrs Taylor She’s phoning her boyfriend. You’re asking a lot of questions tonight, Thomas
Thomas Am I?…..Well, I’m practising my English.

Cô Taylor Cô ấy gọi điện cho bạn trai của cô ấy. Tối nay cháu hỏi rất nhiều, Thomas
Thomas Vậy ạ? ….. Vâng, cháu đang luyện tập tiếng Anh.