Bài 21: What are they doing?

Bài 1:

Câu 1 :

Listen to the conversation between Anne and Linda and write down what you here.

 • 1.

  Anne Hello, Linda. Is Jack here?
  Linda No, he isn't.
  Anne Is he working today?
  Linda No, he isn't working today.He's in the kitchen.
  Anne What's he doing?
  Linda He's cooking.
  Anne What are you doing?
  Linda I'm reading.

Anne Hello, Linda. Is Jack here?
Linda No, he isn’t.
Anne Is he working today?
Linda No, he isn’t working today.He’s in the kitchen.
Anne What’s he doing?
Linda He’s cooking.
Anne What are you doing?
Linda I’m reading.

Anne Xin chào, Linda. Jack ở đây à?
Linda Không, anh ấy không ở đây.
Anne Hôm nay anh ấy đi làm không?
Linda Không, anh ấy không làm việc hôm nay. Anh ấy đang ở trong bếp.
Anne Anh ấy đang làm gì vậy?
Linda Anh ấy đang nấu ăn.
Anne Bạn đang làm gì vậy?
Linda Tôi đang đọc.