Bài 18: Which one?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
coat áo khoác ngoài
flirt tán tỉnh
empty trống rỗng

Bài 1:

Câu 1 : What are the two men doing?
 • They are flirting girls.
 • 1
  They are drinking wine.
 • They are watching films.
Câu 2 : Which glass is Charles'
 • The red one.
 • 1
  The empty one.
 • The full one.
Câu 3 : Which coats are theirs?
 • The black one and the blue one.
 • The black one and the red one.
 • 1
  The grey one and the black one.

George How about some more wine?
Charles Please.
George Which glass is yours?
Charles That one’s mine.
George Which one?
Charles The empty one!

George Thêm rượu nhé?
Charles Được.
George Ly nào của anh?
Charles Ly kia.
George Ly nào?
Charles Cái ly rỗng ấy!

George Well, good night. . .
Charles Good night. . . thank you for a lovely evening.
George Now, which coats are yours?
Charles Oh, those coats are ours.

George Vâng, chúc ngủ ngon. . .
Charles Chúc ngủ ngon . . Cảm ơn anh vì một buổi tối thân yêu.
George Giờ thì, áo nào của anh?
Charles Oh, những chiếc áo đó của chúng ta.

George Which ones?
Charles The black one and the grey one.
George Ah, yes. . .I’ve got them.
Charles Good. The grey one’s mine, and the black one’s hers.

George Cái nào?
Charles Màu đen và màu xám.
George Ah, đúng rồi. . Tôi lấy chúng đây rồi.
Charles Tốt. Màu xám của tôi, và màu đen của cô ấy.