Bài 15: At the customs

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
custom /'kʌstəm/ .n thuế quan (số nhiều)
passport /'pɑ:spɔ:t/ .n hộ chiếu
certainly /'sə:tnli/ .adv tất nhiên rồi
declare /di'kleə/ .v khai (thuế)
whisky /'wiski/ .n rượu wiski
cigarette /sigə'ret/ .n điếu thuốc lá
litre /'li:tə/ .n lít
perfume /'pə:fju:m/ .n nước hoa

Bài 1:

Customs Officer: Good morning. Can I see your passport?
Man: Certainly. Here it is.
C.O:  Yes, that's all right. Have you got anything to declare?
Man: Yes, I have.
C.O: What have you got?
Man: I've got some whisky and some cigarettes.
C.O: How much whisky have you got?
Man: A litre.
C.O:  That's all right. And how many cigarettes have you got?
Man: Two hundred.
C.O:  fine. What about perfume?Have you got any perfume?
Man: Hr. . . No, I haven't.
C.O:  Good. Open your case, please.
Man: Pardon?
C.O:  Open your case, please. Open it now! Oh, dear! Look at this! You've got three bottles of whisky, four hundred cigarettes and a lot of perfume!