Bài 17: At the customs

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
custom thuế quan (số nhiều)
passport hộ chiếu
certainly tất nhiên rồi
declare khai (thuế)
whisky rượu wiski
cigarette điếu thuốc lá
litre lít
perfume nước hoa

Bài 1:

Câu 1 : Where is the man?
 • He is at the airport.
 • 1
  He is at the customs.
 • He is at the museum.
Câu 2 : What does the man have in his case?
 • whisky and cigarettes
 • whisky and perfume
 • 1
  whisky, perfume and cigarettes
Câu 3 : How much whisky has he got?
 • 1
  A litre.
 • Three bottles.
 • A bottle.
Câu 4 : How many cigarettes has he got?
 • two hundred
 • three hundred
 • 1
  four hundred

Customs Officer: Good morning. Can I see your passport?
Man: Certainly. Here it is.
C.O: Yes, that’s all right. Have you got anything to declare?
Man: Yes, I have.

Cán bộ Hải quan (C.O): Chào buổi sáng. Tôi có thể xem hộ chiếu của ông không?
Người đàn ông (Man): Chắc chắn. Đây ông.
C.O: Vâng, không sao. Ông có hàng hóa để khai không?
Man: Vâng, tôi có.

C.O: What have you got?
Man: I’ve got some whisky and some cigarettes.
C.O: How much whisky have you got?
Man: A litre.
C.O: That’s all right. And how many cigarettes have you got?
Man: Two hundred.

C.O: Ông có gì?
Man: Tôi có một ít rượu whisky và một ít thuốc lá.
C.O: Ông có bao nhiêu whisky?
Man: Một lít.
C.O: Không sao. Ông có bao nhiêu điếu thuốc?
Man: Hai trăm.

C.O: fine. What about perfume?Have you got any perfume?
Man: Hr. . . No, I haven’t.
C.O: Good. Open your case, please.
Man: Pardon?

C.O: Tốt. Còn nước hoa thì sao? Ông có nước hoa không?
Man: Hr. . . Không, tôi không có.
C.O: Tốt. Xin ông vui lòng mở hành lý ra.
Man: Gì cơ?

C.O: Open your case, please. Open it now! Oh, dear! Look at this! You’ve got three bottles of whisky, four hundred cigarettes and a lot of perfume!

C.O: Ông vui lòng mở hành lý ra. Ngay bây giờ! Ôi! Nhìn này! Ông có ba chai rượu whisky, bốn trăm thuốc lá và rất nhiều nước hoa!