Bài 16: Gloria Gusto, Tom Atkins and Terry Archer

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
actress diễn viên nữ
bank ngân hàng
wife vợ
husband chồng
terrible tồi tệ
worker công nhân
factory nhà máy

Bài 1:

Câu 1 :

Hi, there! My name's Gloria Gusto. I'm an ............... I'm from London. I've got a flat in London and a house in Hollywood, with a ........................ I've got a new Rolls-Royce and ................... in the bank. I've got a ..................., and ................................ in Hollywood. Life's great! I've got everything!

 • 1.

  actress

 • 2.

  swimming pool

 • 3.

  a lot of money

 • 4.

  husband

 • 5.

  three wonderful children

Câu 2 :

Hello, my name's Tom Atkins. I'm from London, too. I' m broke. I haven't got any money. I haven't got a .............. or a .........., or a ........... I haven't got a wife, and I haven't got any ............. Life's .............! I haven't got anything!

 • 1.

  job

 • 2.

  house

 • 3.

  car

 • 4.

  children

 • 5.

  terrible

Câu 3 :

His name's Terry Archer. He isn't from London. He's from Oxford. He's a factory worker. He's got a good job. He's got a car. He hasn't got a big house, he's got a .............. He's got a .............., but he hasn't got any ................... Life's all right.

 • 1.

  worker

 • 2.

  flat

 • 3.

  wife

 • 4.

  children

Hi, there! My name’s Gloria Gusto.
I’m an actress.
I’m from London.
I’ve got a flat in London and a house in Hollywood, with a swimming pool.
I’ve got a new Rolls-Royce and a lot of money in the bank.
I’ve got a husband, and three wonderful children in Hollywood. Life’s great!
I’ve got everything!

Xin chào! Tôi tên là Gloria Gusto.
Tôi là một nữ diễn viên.
Tôi đến từ London.
Tôi có căn hộ ở London và một ngôi nhà ở Hollywood, có hồ bơi.
Tôi có một chiếc Rolls-Royce mới và rất nhiều tiền trong ngân hàng.
Tôi có một người chồng, và ba đứa con tuyệt vời ở Hollywood. Cuộc sống tuyệt vời!
Tôi có mọi thứ!

Hello, my name’s Tom Atkins. I’m from London, too.
I’ m broke. I haven’t got any money.
I haven’t got a job or a house, or a car.
I haven’t got a wife, and I haven’t got any children.
Life’s terrible!
I haven’t got anything!

Xin chào, tôi tên là Tom Atkins. Tôi cũng đến từ London.
Tôi đã phá sản rồi. Tôi không có tiền.
Tôi không có việc làm, nhà cửa hay xe hơi.
Tôi không có vợ, và tôi không có con.
Cuộc sống khủng khiếp!
Tôi không có gì!

His name’s Terry Archer.
He isn’t from London.
He’s from Oxford.
He’s a factory worker.
He’s got a good job.
He’s got a car.
He hasn’t got a big house, he’s got a flat.
He’s got a wife, but he hasn’t got any children.
Life’s all right.

Tên của anh ấy là Terry Archer.
Anh ấy không đến từ London.
Anh ấy đến từ Oxford.
Anh ấy là một nhân viên nhà máy.
Anh ấy có một công việc tốt.
Anh ấy có một chiếc xe.
Anh ấy không có một ngôi nhà lớn, anh ấy có căn hộ.
Anh ấy có vợ, nhưng không có con.
Cuộc sống khá ổn.