Bài 12: A science fiction story

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
spaceship tàu vũ trụ
planet hành tinh
surface bề mặt
descend hạ xuống
land hạ cánh
astronaut phi hành gia
ladder cầu thang
unit đơn vị/cái
switch bật/chuyển
engine động cơ
take off cất cánh

Bài 1:

Câu 1 : What colour was the planet?
 • It was blue and black.
 • It was blue.
 • 1
  It was green and blue.
Câu 2 : Where did the spaceship land?
 • Nearby the river.
 • Next to a cave.
 • 1
  In a forest.
Câu 3 : What were plants like?
 • 1
  It were new and strange.
 • It were amazing.
 • It were blue.
Câu 4 : What happened to Adam and Eve?
 • They cannot walk.
 • They cannot breathe.
 • 1
  They cannot take off.

The spaceship flew around the new planet several times. The planet was blue and green. They couldn’t see the surface of the planet because there were too many white clouds. The spaceship descended slowly through the clouds and landed in the middle of a green forest. The two astronauts put on their space suits, opened the door, climbed carefully down the ladder, and stepped onto the planet.

Tàu vũ trụ bay quanh hành tinh mới vài lần. Hành tinh xanh dương và xanh lá. Họ không thể nhìn thấy bề mặt của hành tinh này bởi vì có quá nhiều mây trắng. Tàu vũ trụ đi xuống từ từ qua các đám mây và đổ bộ vào giữa một khu rừng xanh. Hai phi hành gia đặt đồ xuống, mở cửa, leo xuống cẩn thận xuống bậc thang và bước lên hành tinh.

The woman looked at a small control unit on her arm. ‘It’s all right,’she said to the man.’We can breathe the air. .. it’s a mixture of oxygen and nitrogen.’ Both of them took off their helmets and breathed deeply.

Người phụ nữ nhìn một đơn vị kiểm soát nhỏ trên tay. “Không sao đâu,” cô nói với người đàn ông: “Chúng ta có thể hít thở không khí. .. đó là một hỗn hợp của oxy và nitơ. ‘ Cả hai đều cởi mũ và hít thở sâu.

They looked at everything carefully. All the plants and animals looked new and strange. They couldn’t find any intelligent life.

Họ cẩn thận nhìn mọi thứ. Các loài thực vật và động vật nhìn thật mới lạ. Họ không thể tìm thấy sự sống thông minh.

After several hours, they returned to their spaceship. Everything looked normal. The man switched on the controls, but nothing happened.’Something’s wrong,’ he said. ‘I don’t understand . .. the engines aren’t working.’ He switched on the computer, but that didn’t work either. ‘Eve,’ he said,’we’re stuck here . . . we can’t take off!’
‘Don’t worry, Adam,’she replied. ‘They’ll rescue us soon.’

Sau vài giờ, họ trở lại tàu vũ trụ. Mọi thứ đều bình thường. Người đàn ông bật máy điều khiển, nhưng không có gì xảy ra. ‘Có cái gì đó sai,’ anh nói. ‘Tôi không hiểu. .. động cơ không hoạt động. ‘ Anh ta bật máy tính, nhưng cũng không hoạt động. ‘Eve,’ anh nói, ‘chúng ta đang mắc kẹt ở đây. . . Chúng ta không thể cất cánh! ‘
“Đừng lo, Adam,” cô trả lời. ‘Họ sẽ cứu chúng ta sớm thôi.’