Bài 11: Look,feel,taste,sound and smell

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
fur lông thú
secondhand hàng thùng/mua lại
brand-new mới toanh
radiator lò sưởi
vegetables rau
dry lạt, nhạt/khô
terrific rất đậm/rất tuyệt

Bài 1:

Câu 1 : Is Helen's coat expensive?
 • Yes, it is very expensive because it is brand-new.
 • 1
  No, it is not as expensive as it looks because it is secondhand.
 • It is very cheap because it is secondhand.
Câu 2 : What happened in the restaurant in conversation 3?
 • There is a fly in the guest' plate.
 • The vegetables aren't fresh.
 • 1
  The guest complains about the vegetables and the wine.
Câu 3 : How much is the perfume in the last conversation?
 • 1
  J doesn't know. It was a present.
 • It was too expensive to remember.
 • J does not care about the price.
Câu 4 :

C Brrr! It feels __________in here. D Does it? C Yes .., is the ___________ on? D Yes, it is. It'll feel _____________ in a minute.

 • 1.

  cold

 • 2.

  radiator

 • 3.

  warmer

Câu 5 :

H Listen to my new hi-fi, John. Does it _________all right? G Yes, it sounds fine to me. H I think the ___________is too loud. G No, it sounds perfect... it ____________________________than mine.

 • 1.

  sound

 • 2.

  bass

 • 3.

  sounds better

A I like your fur coat, Helen.
B Do you?
A Yes, it looks very expensive.
B Really? It wasn’t expensive … it was second-hand.
A Was it? It doesn’t look second-hand, it looks brand-new.

A: Tớ thích cái áo khoác lông của cậu, Helen ạ.
B: Thật à?
A: Ừ, trông rất đắt.
B: Thật á? Nó không đắt đâu… Đây là hàng thùng.
A: Thế á? Trông chẳng giống hàng thùng, trông như mới tinh vậy.

C Brrr! It feels cold in here.
D Does it?
C Yes .., is the radiator on?
D Yes, it is. It’ll feel warmer in a minute.

C: Brrr! Trong này lạnh quá.
D: Thế à?
C: Ừ, máy sưởi có bật không vậy?
D: Có. Một lúc nữa sẽ ấm lên thôi.

E Waiter! These vegetables aren’t fresh!
F But they are fresh, sir.
E Well, they don’t taste fresh to me.
F I’m sorry, sir . .. but…
E And the wine … it tastes sweet, and I asked for dry!
F I’ll get the manager, sir.

E: Phục vụ! Rau này không tươi!
F: Nhưng nó tươi thật, thưa ông.
E: Ờm, vị của nó không tươi đối với tôi.
F: Tôi xin lỗi ông… nhưng…
E: Và rượu nữa… nó có vị ngọt, và yêu cầu nhạt cơ!
F: Tôi sẽ đi gọi quản lý, thưa ông.

H Listen to my new hi-fi, John. Does it sound all right?
G Yes, it sounds fine to me.
H I think the bass is too loud.
G No, it sounds perfect… it sounds better than mine.

H: Nghe bản hi-fi của tớ đi, John. Nghe có vẻ được không?
G: Có, đối với tớ là ổn.
H: Tớ nghĩ phần bass quá lớn.
G: Không, nó hoàn hảo mà… nó ổn hơn của tớ đấy.

I Have you changed your perfume?
J Yes, why? Do you like it?
I Yes, it smells terrific. What kind is it?
J It’s ‘Charlie’.
I It smells expensive. Is it?
J I don’t know. It was a present.

I: Cậu thay nước hoa đấy à?
J: Ừ, sao thế? Cậu thích nó không?
I: Có, mùi rất đậm. Loại gì vậy?
J: ‘Charlie’.
I: Mùi có vẻ đắt. Đắt không?
J: Tớ không biết. Đây là quà.