Bài 12: Do this!Don’t do that!

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
director đạo diễn
studio xưởng phim
actor nam diễn viên
actress nữ diễn viên
mention đề cập, nhắc đến
laugh cười lớn
hold nắm, giữ
order sắp xếp, đặt, ra lệnh
order mệnh lệnh
structure cấu trúc

Bài 1:

Câu 1 : How many people are mentioned?
 • There is 1 people: the director.
 • There are 3 people: the director, Steve and Raquel.
 • There are 4 people: the director, Steve, Raquel, and the camera man.
Câu 2 : What does Steve have to do?
 • He has to open the door, come in ad walk to the sofa.
 • He has to open the door, walk, sit down, kiss Raquel, go out and close the door.
 • 1
  He has to open the door, come in, walk to the sofa, sit down, smile, hold Raquel's hand, kiss her, go out and close the door.
Câu 3 : What does Raquel have to do?
 • She smiles, looks into Steve's eyes, closes her eyes, and closes the door.
 • She smiles, kisses Steve, and closes the door.
 • 1
  A and B are not correct.
Câu 4 : In negative form of giving orders, what structure should we use?
 • Use only verb.
 • 1
  Use Don't + Verb.
 • 1
  Use Do not + Verb to emphasize.

Charles Orson is a film director. He’s in the studio.He’s with Steve Newman and Raquel Evans.Steve’s an actor. Raquel’s an actress. They’re film stars.

Charles Orson là một đạo diễn phim. Ông ấy đang ở studio. Cùng với Steve Newman và Raquel Evans. Steve là một nam diễn viên. Raquel là một nữ diễn viên. Họ là những ngôi sao điện ảnh.

“Everybody! Be quiet, please! O.K., Steve, now open the door . . .come in. . . walk to the sofa ….. Walk! Don’t run!. . .O.K.,sit down. . .don’t move. . .now, take Raquel’s hand . , .look into her eyes . . .don’t laugh!. . . smile!

“Tất cả mọi người, làm ơn giữ trật tự! Steve, bây giờ mở cửa … đi vào bước tới ghế sofa….. Bước đi, đừng chạy! … OK, ngồi xuống … Đừng cử động … bây giờ, nắm lấy tay của Raquel, nhìn vào mắt cô ấy … đừng cười lớn nữa … mỉm thôi!

Raquel! Smile at Steve. . . look into his eyes. . . don’t laugh!. . . now, close your eyes. Steve! Kiss her! That’s fine! Now, Steve, go to the door… go out, and close the door. . . O.K., turn the lights on . . . turn the microphones on . . . start the camera. – action!”

Raquel! Mỉm cười với Steve. . . Nhìn vào mắt anh ta. . . Đừng cười lớn! . . Bây giờ, nhắm mắt lại. Steve! Hôn cô ấy! Tốt! Bây giờ, Steve đi ra cửa … đi ra ngoài, và đóng cửa. . . O.K., bật đèn. . . Bật micrô lên. . . Bắt đầu ghi hình. – Diễn!”