Bài 10: Lord Worth

Bài 1:

Câu 1 : Who is the first person Lord Worth meets?
 • Charles
 • James
 • 1
  Mary
Câu 2 : Who does he want to see?
 • Charles
 • 1
  James
 • Mary
Câu 3 : Who is his important guest?
 • James
 • Charles
 • 1
  Sir Thomas
Câu 4 : What time will he leave to go to the airport?
 • 1
  2 pm
 • 1 pm
 • 3 pm
Lord Worth   Come in!
Mary             Yes, sir?
Lord Worth    No, no Mary ... I don't want you! Mary Who do you want, sir? 
Lord Worth    I want James ... I want him immediately! 
Mary             Yes, sir... I'll go and find him.
                                                Later
Lord Worth    Ah, James!
James           Did you want to see me, sir?
Lord Worth    Yes, I wanted to see you twenty minutes ago. 
James            Sorry, sir. I was in the garage. 
Lord Worth     I want a car this afternoon. 
James           Which car do you want, sir? The Rolls, the Mercedes, or the Ferrari? 
Lord Worth    Mm..m ... the Rolls, I think. . .Yes, the Rolls.
James            Where do you want to go, sir? 
Lord Worth     Heathrow Airport.Terminal 2. 
James            What time, sir? 
Lord Worth     We'll leave here after lunch. . . at two o'clock.
                                                     Later
Lord Worth    Ah, Charles!
Charles          Yes, sir.
Lord Worth    I want an early lunch today,Charles. 
Charles          Yes, sir... What time? 
Lord Worth    Twelve o'clock ... Oh, and I want you to reserve a table at the
Savoy... for seven o'clock. 
Charles          Yes, sir.
Lord Worth ... and I want Mary toprepare the guest room for SirThomas. I want her to make a specialeffort. Sir Thomas is a very importantguest. 
Charles          Yes, sir... anything else, sir? 
Lord Worth     No, Charles, that's all.

Lord Worth Come in!
Mary Yes, sir?
Lord Worth No, no Mary … I don’t want you!
Mary Who do you want, sir?
Lord Worth I want James … I want him immediately!
Mary Yes, sir… I’ll go and find him.

Lord Worth (LW): Mời vào!
Mary (M): Vâng, thưa ngài?
LW: Không, không, Mary… Tôi không muốn cô!
M: Ông muốn ai ạ?
LW: T muốn James… Tôi cần anh ta ngay lập tức!
M: Vâng, thưa ông. Tôi sẽ đi tìm anh ấy.

Later

Một lúc sau

Lord Worth Ah, James!
James Did you want to see me, sir?
Lord Worth Yes, I wanted to see you twenty minutes ago.
James Sorry, sir. I was in the garage.
Lord Worth I want a car this afternoon.

LW: A, James!
J: Ông muốn gặp tôi ạ?
LW: Vâng, tôi muốn gặp cậu 20 phút trước.
J: Xin lỗi ông. Tôi ở trong gara.
LW: Tôi muốn 1 chiếc xe chiều nay.

James Which car do you want, sir? The Rolls, the Mercedes, or the Ferrari?
Lord Worth Mm..m … the Rolls, I think. . .Yes, the Rolls.
James Where do you want to go, sir?
Lord Worth Heathrow Airport. Terminal 2.
James What time, sir?
Lord Worth We’ll leave here after lunch. . . at two o’clock.

J: Ông muốn chiếc xe nào ạ? Rolls, Mercedes, hay Ferrari?
LW: Ừm… Rolls, tôi nghĩ thế. Đúng thế, chiếc Rolls.
J: Ông muốn đi đâu ạ?
LW: Sân bay Heathrow. Trạm 2.
J: Mấy giờ, thưa ông?
LW: Chúng ta sẽ rời khỏi đây sau bữa trưa… vào 2 giờ.

Later

Một lúc sau

Lord Worth Ah, Charles!
Charles Yes, sir.
Lord Worth I want an early lunch today, Charles.
Charles Yes, sir… What time?
Lord Worth Twelve o’clock … Oh, and I want you to reserve a table at the Savoy… for seven o’clock.

LW: A, Charles!
Charles (C): Vâng thưa ông.
LW: Hôm nay tôi muốn ăn trưa sớm, Charles.
C: Vâng, thưa ông. Mấy giờ ạ?
LW: 12 giờ. Ồ, và tôi muốn cậu đặt cho tôi một bàn ở Savoy… khoảng 7 giờ.

Charles Yes, sir.
Lord Worth … and I want Mary to prepare the guest room for SirThomas. I want her to make a special effort. Sir Thomas is a very important guest.
Charles Yes, sir… anything else, sir?
Lord Worth No, Charles, that’s all.

C: Vâng, thưa ông.
LW: và tôi muốn Mary chuẩn bị phòng cho ông Thomas. Tôi muốn cô ấy nỗ lực đặc biệt. Ông Thomas là một vị khách rất quan trọng.
C: Vâng, thưa ông… còn gì nữa không ạ?
LW: Không, Charles ạ. Thế thôi.