Bài 1: All aboard

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
aboard trên/trong (boong tàu, máy bay, hoặc các phương tiện khác)
all aboard đề nghị mọi người lên tàu
cruise đi dạo biển (bằng tàu thủy)
tourist khách du lịch
ship tàu thủy
sail đi (trên biển)
passenger hành khách
crew toàn bộ thủy thủ trên tàu
deck phần trên tàu/thuyền
party bữa tiệc
pleased vui lòng
awful kinh khủng khiếp
captain thuyền trưởng

Bài 1:

Câu 1 : Where is Wendy from?
 • 1
  She is from Stirling in Scotland.
 • She is from Manchester.
 • She is from Naples.
Câu 2 : How is the party on the ship?
 • It is OK.
 • 1
  It is awful.
 • It is fun.
Câu 3 :

The Southampton is _______________around the Mediterranean Sea.

 • 1.

  cruising

Câu 4 :

There are a lot of ____________ on the ship

 • 1.

  tourists

Câu 5 :

Most of them are English, but some of them are American, Australian, or Canadian. It's the sixth day of the cruise, and their ship is ______________ from Genoa to Naples. All of the passengers and most of the crew are on ____________for the Captain's party.

 • 1.

  sailing

 • 2.

  deck

The Southampton is cruising around the Mediterranean Sea. There are a lot of tourists on the ship. Most of them are English, but some of them are American, Australian, or Canadian. It’s the sixth day of the cruise, and their ship is sailing from Genoa to Naples. All of the passengers and most of the crew are on deck for the Captain’s party.

Chiếc tàu Southampton đang đi vòng quanh Biển Địa Trung Hải. Có rất nhiều khách du lịch trên tàu. Hầu hết trong số họ là người Anh, nhưng một số trong số đó là người Mỹ, Úc hoặc Canada. Đó là ngày thứ sáu trên tàu, từ Genoa đến Naples. Tất cả các hành khách và hầu hết thủy thủ đoàn đều đang trên boong dự bữa tiệc của thuyền trưởng.

A Hello. My name’s Charles Beatty.I’m from Chicago.
B Pleased to meet you.I’m Wendy Hillman.
A Where do you come from?
B I come from Stirling.
A Oh, where’s that?
B It’s in Scotland.

A Xin chào. Tôi tên là Charles Beatty. Tôi đến từ Chicago.
B Rất vui được gặp bạn.Tôi là Wendy Hillman.
A Bạn đến từ đâu?
B Tôi đến từ Stirling.
A Ồ, là ở đâu cơ?
B Đó là ở Scotland.

C What an awful party!
D Oh, do you think so?
C Yes, I do. Oh, by the way, my name’s Green.
D My name’s Nelson ….
C I work in a bank. What do you do?
D Well, I’m the captain of this ship. It’s my party.
C Oh, I’m terribly sorry!

C Thật là một bữa tiệc khủng khiếp!
D Oh, anh nghĩ vậy à?
C Có, tôi nghĩ vậy. Oh, nhân tiện, tên tôi là Green.
D Tên tôi là Nelson ….
C Tôi làm việc trong ngân hàng. Ông làm nghề gì?
D Vâng, tôi là thuyền trưởng của con tàu này. Đây là bữa tiệc của tôi.
C Oh, tôi xin lỗi rất nhiều!

E Would you like another drink?
F Pardon?
E Would you like another drink?
F Oh, yes, please . . . I’d like an orange juice.
E With ice?
F No, thanks.

E Bạn có muốn uống đồ uống khác không?
F Gì cơ?
E Bạn có muốn uống đồ uống khác không?
F Ồ, vâng. Cho tôi một cốc nước cam.
E Có đá không?
F Không, cảm ơn.