ASIA’S BIGGEST CANCER MEETING OPENS IN NEW DELHI

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
cancer cung Cự Giải
Indian Prime Minister Thủ tướng Ấn Độ
urge thúc giục, giục giã
step up đẩy mạnh
aspect khía cạnh
enormous khổng lồ
quadrennial 4 năm một lần
treatment giải quyết
claim quả quyết
stiff cứng
proposal đề xuất
president-elect Tổng thống đắc cử

Bài 1:

ASIA’S BIGGEST CANCER MEETING OPENS IN NEW DELHI

HỘI NGHỊ LỚN NHẤT VỀ UNG THƯ Ở CHÂU Ắ HỌP TẠI NEW DELHI

NEW DELHI… Asia’s largest meeting on cancer began here Sunday with Indian Prime Minister P.V. Narasimha Rao urging developing nations to step up the fight against the deadly health threat.

 

New Delhi – Hội nghị lớn nhất về ung thư của châu Á khai mạc tại New Delhi vào hôm chủ nhật với sự chủ tọa của Thủ tướng Ấn Độ P. V. Narasimha Rao, nhằm thúc giục các nưỏc đang phát triển đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống lại hiểm họa chết người đốỉ với sức khỏe này.

 

“Preventive aspects need to be enormously developed in developing countries which are faced with financial and technological problems”, he said, while kicking off the week- long International Cancer Congress.

 

Phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị Ưng thư quốc tế kéo dài một tuần lễ, Thủ tướng An Độ nói: “Các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai rộng khắp ỏ các nưổc đang phát triển, những nước đang phải đương đầu vổi các vấn đề tài chính và kỹ thuật”.

 

“Mobilisation of resources and organisation and maintenance of medical machinery were the main problems faced by developing nations”, he said.

 

Ông nói: “Huy động các nguồn tài nguyên và tổ chức, duy trì guồng máy y tế, đó là những vấn đề chính mà các quốc gia đang phát triển phải đối phó”.

 

He said 600,000 new cancer patients were detected in India -every year and added that more specialised centres were needed to combat the problem.

 

Thủ tướng cho biết,mỗi nâm có 600.000 bệnh nhân ung thư đã được phát hiện ở An Độ. Ông cũng nói thêm, cần có thêm các trung tầm chuyên khoa nữa để “chiến đấu” với căn bệnh này.

 

The conference, attended by more than 6,000 participants from 80 nations, has been organised by the Geneva-based International Union Against Cancer (UICC), the largest professional non-governmental body of its kind.

 

Hội nghị đã diễn ra với sự tham dự của hơn 6.000 đại biểu từ 80 quốc gia được tổ chức bỏi Hiệp hội quốc tế chống ung thư (UICC) có trụ sỏ đặt tại Geneva, một tổ chức chuyên nghiệp phi chính phủ lớn nhất thuộc loại này.

 

The quadrennial meeting will focus on the treatment and prevention of cancer, which claims some 4.3 million lives every year, with developing countries accounting for some 70 percent of the deaths.

 

Hội nghị họp 4 năm một lần sẽ tập trung vào việc điều trị và ngân ngừa bệnh ung thư, căn bệnh “lấy đi” mạng sống của khoảng 4,3 triệu ngưòi hàng năm, trong đó các nước đang phát triển có khoảng 70% các trường hợp bị tử vong.

 

Experts also expect a stiff proposal against smoking, identified as one of the most serious health threats today.

Australian specialist and anti-smoking crusader Nigel Gray, the UICC president-elect, said 30 percent of cancer cases stemmed from tobaco.

Doctors say cancer affects 30 percent of HIV-positive sufferers who fall prey due to low immunity levels.

Các chuyên gia cũng mong đợi một đề nghị cương quyết chông hút thuốc lá mà ngày nay được xem như là một trong những mốỉ đe dọa nghiêm trọng nhất đốì vổí sức khỏe.

Chuyên gia người Úc đồng thời là người vận động không hút thuốc lá, ông Nigel Gray, vị chủ tịch mới được bầu của UICC, nói rằng 30% trưòng hợp ung thư là do hút thuốc lá.

Các bác sĩ nói rằng bệnh ung thư “tấn công” 30% những người bị nhiễm HIV dương tính đo khả năng miễn dịch thấp.