Architecture for humanity helps poor communities

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
slum khu ổ chuột
dense dày đặc
condition điều kiện
nonprofit phi lợi nhuận
executive điều hành, chấp hành
separate tách ra
require yêu cầu
governing sự cai trị, thống trị
register đăng ký
Thành ngữ - Ngữ pháp

The United Nations Population Fund :Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc

In some cases,... : Trong một vài trường hợp...

 

Bài 1:

Câu 1 :

Slums are densely populated areas of......where people live in .....and dirty conditions. The United Nations Population Fund estimates that by two thousand ....., a billion and a half people will live in slums. These are among the people that a ......called Architecture for Humanity wants to help.

 • 1.

  housing

 • 2.

  poverty

 • 3.

  twenty

 • 4.

  group

Câu 2 :

Cameron Sinclair is the executive ...... He says Architecture for Humanity has developed a network of about four thousand architects in .....hundred countries. They partner with local communities to .....on projects. Cameron Sinclair says a "community design" process gives .....an equal share in the project.

 • 1.

  director

 • 2.

  one

 • 3.

  work

 • 4.

  everyone

Slums are densely populated areas of housing where people live in poverty and dirty conditions. The United Nations Population Fund estimates that by two thousand twenty, a billion and a half people will live in slums. These are among the people that a group called Architecture for Humanity wants to help.

Architecture for Humanity is a nonprofit organization based in California. The group provides free design and architectural services to poor communities.

Cameron Sinclair is the executive director. He says Architecture for Humanity has developed a network of about four thousand architects in one hundred countries. They partner with local communities to work on projects. Cameron Sinclair says a "community design" process gives everyone an equal share in the project.

Architecture for Humanity also provides money and skills training to build structures. In some cases, this training has led to separate micro businesses within communities.

Architecture for Humanity is ten years old and has built about two hundred fifty structures around the world.

The group is building schools in West Africa through a partnership with UNICEF, the United Nations Children's Fund. And it is working with football's governing organization, FIFA, to build sport centers in Africa before the two thousand ten World Cup.

Khu ổ chuột là khu nhà ở đông dân cư , nơi mà người dân sống trong điều kiện thiếu thốn và bẩn thỉu.Quỹ Dân số Liên hợp quốc ước tính rằng vào năm 2020 , sẽ có một tỷ rưỡi người sống trong khu ổ chuột.Có một trong số những người ở nhóm kiến trúc sư cho nhân loại muốn giúp đỡ họ.

Kiến trúc cho nhân loại là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại California .Nhóm này cung cấp thiết kế và dịch vụ kiến ​​trúc miễn phí cho các cộng đồng người nghèo .

Cameron Sinclair là giám đốc điều hành.Ông nói nhóm Kiến trúc cho nhân loại đã phát triển một mạng lưới khoảng bốn ngàn kiến trúc sư trong một trăm quốc gia.Họ hợp tác với cộng đồng địa phương để làm các dự án .Cameron Sinclair nói rằng một " thiết kế cộng đồng " quá trình làm việc chia đều cho tất cả mọi người trong dự án.

Nhóm Kiến trúc cho nhân loại cũng cung cấp tiền bạc và đào tạo kỹ năng để xây dựng công trình . Trong một số trường hợp , việc đào tạo này đã tách những khó khăn ra khỏi cộng đồng.

Nhóm Kiến trúc cho nhân loại đã hoạt động 10 năm và đã xây dựng được khoảng hai trăm năm mươi công trình trên toàn thế giới.

Nhóm này đã xây dựng trường học ở Tây Phi thông qua quan hệ đối tác với UNICEF , Quỹ Nhi đồng LHQ .Và nhóm đang làm việc với các tổ chức bóng đá quản lý FIFA , để xây dựng trung tâm thể thao ở châu Phi trước World Cup năm 2010 .

Bài 2:

Câu 1 :

The group also designed housing and community ....in Sri Lanka after the .....Asian tsunami in two thousand ......

Structures built by the nonprofit do not require ......power.

 • 1.

  plans

 • 2.

  South

 • 3.

  four

 • 4.

  electric

Câu 2 :

Two years ...., Architecture for Humanity launched a Web site to .....architectural plans and drawings freely available for download. The Open Architecture Network has about .....thousand registered users and two ......projects. Anyone can add projects and ideas to the site, openarchitecturenetwork.org.

 • 1.

  ago

 • 2.

  make

 • 3.

  twelve

 • 4.

  thousand

The group also designed housing and community plans in Sri Lanka after the South Asian tsunami in two thousand four.

Structures built by the nonprofit do not require electric power.

Two years ago, Architecture for Humanity launched a Web site to make architectural plans and drawings freely available for download. The Open Architecture Network has about twelve thousand registered users and two thousand projects. Anyone can add projects and ideas to the site, openarchitecturenetwork.org.

Cameron Sinclair predicts that the Open Architecture Network will one day have enough designs to fit any environment or situation.

Architecture for Humanity has a budget this year of almost one and a half million dollars. The executive director says about ninety percent goes toward materials, labor and skills training.

Nhóm cũng thiết kế kế hoạch nhà ở và cộng đồng ở Sri Lanka sau thảm họa sóng thần Nam Á trong năm 2004.

Công trình xây dựng bởi mục đích phi lợi nhuận, không cần điện.

Hai năm trước, nhóm Kiến trúc cho nhân loại đưa ra một trang web để làm phương án kiến ​​trúc và bản vẽ tự do có sẵn để tải về. Web Kiến trúc mạng mở có khoảng mười hai ngàn người sử dụng đã đăng ký và hai ngàn dự án.Bất cứ ai cũng có thể thêm các dự án và ý tưởng cho trang web : openarchitecturenetwork.org

Cameron Sinclair dự đoán rằng Kiến trúc mạng mở một ngày nào đó sẽ có đủ thiết kế để phù hợp với bất kỳ môi trường hoặc tình huống nào

Kiến trúc cho nhân loại có 1 khoản ngân sách của gần một triệu rưỡi đô la trong năm nay.Giám đốc điều hành nói về chín mươi phần trăm khoản vật liệu , lao động và đào tạo kỹ năng .