APEC meeting pushes for continued irade negotiations

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
Asia-Pacific Economic Cooperation Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
announcement thông cáo
condemnation sự chỉ trích
negotiate đàm phán
urge thuyết phục, thúc giục
cooperate cùng hợp tác

Bài 1:

Câu 1 :

The meeting of Asia-Pacific Economic Cooperation leaders ended without announcement of
major policy ...... among APEC members. However, the leaders did say they were
ready to make changes in their negotiating .... to help restart world trade talks. They
also said North Korea is a major concern, but ..... short of strong condemnation.

 • 1.

  changes

 • 2.

  positions

 • 3.

  stopped

Câu 2 :

The leaders stated they would cut import taxes on ....l goods. They offered to open
their markets to more trade in agriculture and services, like banking. APEC urged other
..... to join it in offering more trade reforms. APEC agreements do not..... the force of
law.

 • 1.

  industria

 • 2.

  countries

 • 3.

  have

The meeting of Asia-Pacific Economic Cooperation leaders ended without announcement of major policy changes among APEC members.

However, the leaders did say they were ready to make changes in their negotiating positions to help restart world trade talks.

They also said North Korea is a major concern, but stopped short of strong condemnation.

This was the fourteenth official meeting of government leaders from economies in East Asia and nations around the Pacific Ocean.

The two-day meeting was held in Vietnam, a nation recently admitted to the W.T.O. The meeting ended on November nineteenth.

In a final statement, the leaders expressed a strong desire to continue the Doha series of W.T.O. talks on trade reform.

The leaders said they would propose deeper cuts in government aid to farmers.

Poor nations say such aid drives down the price of agricultural goods.

The leaders stated.They offered to open their markets to more trade in agriculture and services, like banking.

APEC urged other countries to join it in offering more trade reforms.

APEC agreements do not have the force of law.

Các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương đã kết thúc mà không có thông báo về những thay đổi chính sách lớn giữa các thành viên APEC.

Tuy nhiên , các nhà lãnh đạo đã nói rằng họ đã sẵn sàng để thực hiện thay đổi trong vị trí đàm phán của mình để giúp khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại thế giới .
Họ cũng nói rằng Bắc Triều Tiên là một mối quan tâm lớn , nhưng dừng lại chỉ trích mạnh mẽ

Đây là cuộc họp chính thức thứ mười bốn của các nhà lãnh đạo chính phủ từ các nền kinh tế ở Đông Á và các quốc gia xung quanh khu vực Thái Bình Dương.

Các cuộc họp hai ngày được tổ chức tại Việt Nam , một quốc gia
gần đây nhận vào W.T.O. Cuộc họp kết thúc vào ngày 19 Tháng mười một.

Trong một tuyên bố cuối cùng, các nhà lãnh đạo bày tỏ một mong muốn mạnh mẽ để tiếp tục loạt đàm phán Doha của WTO đàm phán về cải cách thương mại .

Các nhà lãnh đạo nói rằng họ sẽ đề xuất cắt giảm sâu hơn trong viện trợ của chính phủ cho nông dân.

Các nước nghèo nói khoản viện trợ này khiến cho hàng hóa nông nghiệp xuống giá.

Các nhà lãnh đạo nói rằng họ sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa công nghiệp.

Họ được cung cấp để mở cửa thị trường cho thương mại hơn trong nông nghiệp và dịch vụ, như ngân hàng

APEC kêu gọi các nước khác tham gia vào để việc cung cấp những cải cách thương mại tốt hơn.

Bài 2:

Câu 1 :

Six-nation talks on the program have not moved.....since last year.

 • 1.

  foward

Câu 2 :

The president also..... a Free Trade Area of the Asia-Pacific as a long-term goal for
the group. Mister Bush won a trade agreement with Central American and Caribbean

 • 1.

  proposed

President Bush pressed the other leaders on the issue of North Korea's nuclear program.

Six-nation talks on the program have not moved forward since last year.

The North Korean nuclear test last month has not helped the situation.

Mister Bush urged APEC members to obey United Nations Security Council Resolution Seventeen-Eighteen.

That resolution calls for action against North Korea, and urges it to return to the nuclear disarmament talks.

All the nations involved in those talks are APEC members, except for North Korea.

The president also proposed a Free Trade Area of the Asia-Pacific as a long-term goal for the group.

Mister Bush won a trade agreement with Central American and Caribbean nations last year.

The APEC leaders' meeting was one of several meetings held in Hanoi.

Earlier, Secretary of State Condoleezza Rice led the American team to the eighteenth APEC Joint Ministerial Meeting.

Ministers agreed to push forward with trade reforms known as the Bogor Goals to be completed in five to ten years.

They also agreed to cooperate in areas such as security and health.

And that's the VOA Special English Economics Report. I'm Mario Ritter.

Tổng thống Bush thúc giục các nhà lãnh đạo khác về vấn đề chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên .

Các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình từ năm ngoái không tiến triển.

Ngài Bush kêu gọi các thành viên APEC tuân theo Liên hợp quốc Hội đồng Bảo an Nghị quyết 17 - 18.

Nghị quyết đó kêu gọi hành động chống lại Bắc Triều Tiên , và thúc giục nó quay trở lại các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân .

Tất cả các quốc gia tham gia vào những cuộc đàm phán là các thành viên APEC , ngoại trừ Bắc Triều Tiên .

Chủ tịch cũng đề xuất một Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương là một mục tiêu dài hạn cho nhóm.

Ngài Bush đã giành được một thỏa thuận thương mại với Trung Mỹ và Caribbean quốc gia năm ngoái.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC là một trong một số cuộc họp được tổ chức tại Hà Nội .

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice dẫn dắt đoàn Mỹ tham gia hội nghị bộ trưởng lần thứ 18

Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy những cải cách thương mại được gọi là mục tiêu Bogor để được hoàn thành trong 5-10 năm .

Họ cũng đồng ý hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh và sức khỏe.

Và đó là Báo cáo Kinh tế Anh VOA Special . Tôi Mario Ritter .