American Ebola victim to be brought to US

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
infect lan truyền, lây
isolation sự cách ly
separate tách ra

Bài 1:

Câu 1 :

An American infected ...... the Ebola virus in West Africa is returning to the United States. The unnamed aid .... will receive treatment at a hospital in Atlanta, Georgia.

Many people infected with Ebola die. But doctors have been ..... to keep some people alive if they get ..... treatment in a hospital.

 • 1.

  with

 • 2.

  worker

 • 3.

  able

 • 4.

  immediate

Câu 2 :

Emory University Hospital in Atlanta, Georgia, has confirmed that an .... with Ebola would be treated in a special area of the hospital. The ..... will be separated from other patients in what is . .... an “isolation unit.” The hospital has one of only four isolation units in U.S. ..... centers.

 • 1.

  American

 • 2.

  patient

 • 3.

  called

 • 4.

  medical

Câu 3 :

The U.S. State Department is ..... with the U.S. Centers for Disease Control and Prevention on the issue of Americans infected ....  Ebola. The officials are discussing ..... to get the patients home to the U.S. They said Americans who are infected would be treated ..... . And they said the patients would be kept away from other people during travel to the U.S. and while in treatment.

 • 1.

  working

 • 2.

  with

 • 3.

  ways

 • 4.

  carefully

Câu 4 :

Two other Americans became infected with Ebola while .... for infected people at a medical center in Liberia. One is a doctor ...the state of Texas named Kent Brantly. Another is a religious worker from North Carolina named Nancy Writebol. It is not known if they will be ..... to the United States for treatment.

The United States has issued travel ...... for Guinea, Sierra Leone and Liberia. Ebola has affected those countries more severely than any others.

 • 1.

  caring

 • 2.

  from

 • 3.

  brought

 • 4.

  warnings

An American infected with the Ebola virus in West Africa is returning to the United States. The unnamed aid worker will receive treatment at a hospital in Atlanta, Georgia.

Many people infected with Ebola die. But doctors have been able to keep some people alive if they get immediate treatment in a hospital.

Emory University Hospital in Atlanta, Georgia, has confirmed that an American with Ebola would be treated in a special area of the hospital. The patient will be separated from other patients in what is called an “isolation unit.” The hospital has one of only four isolation units in U.S. medical centers.

The U.S. State Department is working with the U.S. Centers for Disease Control and Prevention on the issue of Americans infected with Ebola. The officials are discussing ways to get the patients home to the U.S. They said Americans who are infected would be treated carefully. And they said the patients would be kept away from other people during travel to the U.S. and while in treatment.

Two other Americans became infected with Ebola while caring for infected people at a medical center in Liberia. One is a doctor from the state of Texas named Kent Brantly. Another is a religious worker from North Carolina named Nancy Writebol. It is not known if they will be brought to the United States for treatment.

The United States has issued travel warnings for Guinea, Sierra Leone and Liberia. Ebola has affected those countries more severely than any others.

Một người Mỹ bị nhiễm virus Ebola ở Tây Phi đang trở lại Hoa Kỳ. Nhân viên cứu trợ giấu tên sẽ được điều trị tại một bệnh viện ở Atlanta, Georgia .

Rất nhiều người bị nhiễm Ebola đã chết. Nhưng các bác sĩ đã có khả năng cứ sống các bệnh nhân nếu họ chữa trị trực tiếp tại bệnh viện.

Bác sĩ Georgia thuộc bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta, đã xác nhận rằng một người Mỹ nhiễm Ebola sẽ được xử lý trong một khu vực đặc biệt của bệnh viện.Bệnh nhân sẽ được trách ra khỏi các bệnh nhân khác ở nơi được gọi là " đơn vị bị cô lập . " Bệnh viện có một trong bốn đơn vị bị cô lập ở trung tâm y tế Mỹ .

Bộ Ngoại giao Mỹ đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh về vấn đề người Mỹ bị nhiễm Ebola .Các quan chức đang thảo luận về cách để các bệnh nhân về Mỹ Họ nói rằng người Mỹ đang bị nhiễm bệnh sẽ được điều trị cẩn thận.Và họ nói rằng bệnh nhân sẽ được cách ly khỏi những người khác trong chuyến đi đến Mỹ và trong suốt thời gian điều trị.

Hai người Mỹ khác đã bị nhiễm Ebola trong khi chăm sóc cho người bệnh tại một trung tâm y tế ở Liberia.Một người là bác sĩ từ tiểu bang Texas có tên là Kent Brantly . Người kia là một nhân viên tôn giáo từ Bắc Carolina tên là Nancy Writebol . Người ta không biết thế nào nếu họ được đưa sang Mỹ để điều trị.

Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo du lịch cho Guinea, Sierra Leone và Liberia . Ebola đã ảnh hưởng đến các quốc gia nghiêm trọng hơn bất kỳ những loại virus khác.