America welcomes a new President

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
sworn tuyên thệ
inauguration lễ nhậm chức
attend dự
represent đại diện
inaugural khai mạc
responsibility trách nhiệm
recognition sự công nhận, thừa nhận
duty bổn phận, nghĩa vụ
grudging bất đắc dĩ, miễn cưỡng
seize nắm lấy
seek cố tình. nhằm
sow gieo rắc
conflict xung đột
corruption hối lộ, tham nhũng
unclench thả, nới
Thành ngữ - Ngữ pháp

To take command of :nắm quyền chỉ huy 

suspected terrorist : tình nghi khủng bố

to cling to st : bám lấy, giữ

to extend the hand : dang rộng cánh tay

to be willing to do st : muốn làm

 

Bài 1:

Câu 1 :

 In one of his first official ......, he ordered the closure of the American detention center at Guantanamo Bay, Cuba, within a year. He also .... a study of military trials of suspected ..... And, he banned the most severe .... of questioning suspects.

 • 1.

  actions

 • 2.

  ordered

 • 3.

  terrorists

 • 4.

  methods

Câu 2 :

The crowd this week represented a mix of Americans - people of....races and religions, older adults and young people. They filled the long grassy area from the ....of the United States Capitol building to the Lincoln Memorial. Centuries ago, the Capitol was built partly by slaves. The .... is where the civil rights leader Martin Luther King Junior gave his "I Have a Dream" .... .

 • 1.

  different

 • 2.

  steps

 • 3.

  memorial

 • 4.

  speech.

The United States got a new president this week. President Barack Obama quickly got to work in his first days in office. In one of his first official actions, he ordered the closure of the American detention center at Guantanamo Bay, Cuba, within a year. He also ordered a study of military trials of suspected terrorists. And, he banned the most severe methods of questioning suspects.

The orders came just two days after Mister Obama was sworn-in as president in front of the largest crowd ever in Washington, D.C. Media reports say up to one million eight hundred thousand people attended the presidential inauguration Tuesday. Before then, the largest crowd ever in Washington was one million two hundred thousand people. That happened at the inauguration of President Lyndon Johnson in nineteen sixty-five.

The crowd this week represented a mix of Americans - people of different races and religions, older adults and young people. They filled the long grassy area from the steps of the United States Capitol building to the Lincoln Memorial. Centuries ago, the Capitol was built partly by slaves. The memorial is where the civil rights leader Martin Luther King Junior gave his "I Have a Dream" speech.

Standing in front of the Capitol, Barack Obama became the first African-American president of the United States. Mister Obama is taking command of a nation at war and an economy in crisis. In his inaugural speech, he promised to begin again what he called, the work of remaking America.

Nước Mỹ đã có một tổng thống mới trong tuần này. Tổng thống Barack Obama đã nhanh chóng làm việc trong ngày đầu tiên của mình tại văn phòng . Một trong những hành động chính thức đầu tiên của ông là việc đã ra lệnh đóng cửa các trung tâm giam giữ của Mỹ tại Vịnh Guantanamo , Cuba , trong vòng một năm .Ông cũng ra lệnh nghiên cứu các thử nghiệm quân sự của nghi can khủng bố . Và ông cấm các phương pháp khắt khe nhất với những đối tượng khả nghi

Các lệnh cấm được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Ngài Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trước của đám đông người dân lớn nhất tại Washington, DC .Phương tiện truyền thông thông kê con số lên đến 1.800.000 người đã tham dự lễ nhậm chức tổng thống thứ ba. Trước đó , đám đông lớn nhất tại Washington là 1.200.000 người .Điều này đã xảy ra tại lễ nhậm chức của Tổng thống Lyndon Johnson trong năm 1965 .

Đám đông dân chúng trong tuần này đại diện cho một kết hợp của người Mỹ - những người thuộc các chủng tộc khác nhau , tôn giáo , người lớn tuổi và người trẻ.Họ đứng kín khu vực bãi cỏ từ các bước của tòa nhà Capitol Hoa Kỳ đến Đài tưởng niệm Lincoln . Thế kỷ trước, Đại hội đã được xây dựng một phần bởi các nô lệ.Đài tưởng niệm là nơi mà nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King Junior dành cho ông "Tôi có một giấc mơ" .

Đứng trước tòa nhà quốc hội , Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ . Ngài Obama đang nắm quyền chỉ huy một quốc gia có chiến tranh và một nền kinh tế đang khủng hoảng . Trong bài phát biểu nhậm chức của mình , ông hứa sẽ bắt đầu lại những gì ông gọi là , công việc tái lập nước Mỹ .Trong bài phát biểu nhậm chức, ông hứa sẽ bắt đầu lại cái mà ông gọi là công việc tái thiết lập nước Mỹ.

Bài 2:

Câu 1 :

What is required of us now is a new .... of responsibility – a recognition on the part of every American, that we have ..... to ourselves, our nation and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the.....that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a ..... task."

 • 1.

  era

 • 2.

  duties

 • 3.

  knowledge

 • 4.

  difficult

Câu 2 :

The events of the day were.... by celebrations at ten official balls throughout Washington. President Obama and his wife Michelle .... each one. The next morning, prayers were offered for the new president at the National Cathedral. Then, almost two years since .....his candidacy for America's .... office, Mister Obama began the work of president.

 • 1.

  followed

 • 2.

  attended

 • 3.

  announcing

 • 4.

  highest

PRESIDENT BARACK OBAMA: "What is required of us now is a new era of responsibility – a recognition on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task."

The new president also had a message for the world. He spoke of America's desire for peace, and to seek the common good.

PRESIDENT BARACK OBAMA: "To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society's ills on the West – know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history, but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist."

President Obama also said he plans to take American foreign policy in a new direction.

PRESIDENT BARACK OBAMA: "Know that America is a friend of each nation and every man, woman and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more."

After his swearing-in, the president joined members of Congress for a luncheon in the Capitol. He then made his way to the White House as part of a traditional inaugural parade.

The events of the day were followed by celebrations at ten official balls throughout Washington. President Obama and his wife Michelle attended each one. The next morning, prayers were offered for the new president at the National Cathedral. Then, almost two years since announcing his candidacy for America's highest office, Mister Obama began the work of president.

Tổng thống B.Obama : Điều đòi hỏi chúng ta hiện nay là một kỷ nguyên mới của trách nhiệm - một sự thừa nhận trên mỗi lãnh thổ của người Mỹ rằng chúng ta có nghĩa vụ với chính chúng ta, đất nước chúng ta và cả thế giới, những nghĩa vụ mà chúng ta không phải miễn cưỡng chấp nhận mà sẵn sàng nắm lấy ,chắc chắc với sự hiểu biết của chúng ta thì không có gì làm thỏa mãn tinh thần , ảnh hưởng đến tư cách của chúng ta hơn là việc giao cho chúng ra 1 nhiệm vụ khó khăn .

Ngài Tổng thống mới cũng có một thông điệp cho thế giới. Ông đã nói về mong muốn của Hoa Kỳ vì hòa bình, và mong muốn tìm kiếm lợi ích chung

Tổng thống Barack Obama : "Đối với những nhà lãnh đạo trên khắp quả địa cầu muốn gieo rắc xung đột hay đổ lỗi cho Phương Tây những tệ nạn xã hội của họ - hãy biết 1 điều là mọi người sẽ phán xét bạn dựa trên những gì bạn có thể xây dựng ,chứ không phải những gì bạn phá hủy .Đối với những người bám lấy quyền lực nhờ tham nhũng , dối trá và bịt miệng tiếng nói đối lập, hãy biết rằng quý vị đang đứng ở phía trái của lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ chìa tay ra nếu bạn bằngl òng thả lỏng bàn tay của bạn . "

Tổng thống Obama cũng cho biết ông có kế hoạch để đưa chính sách đối ngoại của Mỹ theo một hướng mới.

Tổng thống Barack Obama : "Hãy biết rằng nước Mỹ là bạn của mỗi quốc gia, mỗi người đàn ông , người phụ nữ và đứa trẻ , đang tìm kiếm tương lai hoà bình và phẩm giá, và chúng tôi đã sẵn sàng để đi đầu một lần nữa. "

Sau khi ông tuyên thệ , Tổng thống thắt chặt mối quan hệ các thành viên của Quốc hội bằng một bữa tiệc trưa tại Capitol .Sau đó ngài đi vào Nhà Trắng như một phần của một cuộc diễu hành khai mạc truyền thống .

Những sự kiện trong ngày đc xuyên suốt trong 10 buổi khiêu vũ ở thủ đô Washington. Tổng thống và vợ đều có mặt tại mỗi sự kiện đó. Sáng hôm sau, những lời cầu nguyện đã được gửi đến tổng thống mới tại Nhà thờ Quốc gia.Sau đó , gần hai năm kể từ khi tuyên bố tranh cử chức vụ cao nhất của Mỹ , Ngài Obama bắt đầu công việc Tổng thống của mình.