Alcohol can kill

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
abuse lạm dụng, lộng hành
dependency vật phụ thuộc
infectious tính lây nhiễm
tuberculosis lao phổi
pneumonia viêm phổi
concerned lo lắng, quan tâm
consumption sự tiêu dùng

Bài 1:

Câu 1 :

Many people all over the world ..... an alcoholic drink, such as wine or beer, during dinner. Many people .....a glass of alcohol to celebrate a wedding or a birthday. And having drinks ..... work with......  and co-workers is called "happy hour." And I'm sure many people are celebrating World Cup .....with a glass of beer.

All these situations are considered social drinking because they happen at ...... events.

 

 • 1.

  enjoy

 • 2.

  raise

 • 3.

  after

 • 4.

  friends

 • 5.

  victories

 • 6.

  social

Câu 2 :

According to the World Health Organization alcohol abuse kills 3.3 million people each .... . That is ..... percent of all deaths around the world.

And in a new report on alcohol use around the world, the WHO says alcohol can ..... dependency, or addiction, in some people. The report also warns that alcohol use can ...... the risk of developing more than ..... diseases, including some kinds of cancers. And, the WHO says alcohol abuse can put people at greater ..... of infectious diseases, such as tuberculosis, pneumonia and HIV.

 • 1.

  year

 • 2.

  six

 • 3.

  create

 • 4.

  increase

 • 5.

  200

 • 6.

  risk

Câu 3 :

WHO Mental Health and Substance Abuse Director Shekhar Saxena says the organization is concerned about drinking among ..... people between the ages ....  and 19. And it is most concerned about binge-drinking, or an extended period of ....drinking.

"The report concludes that worldwide .... percent of drinkers over the age of 15 engage in binge-drinking, which is much more harmful than other kind of drinking , which ...... the most harm in terms of accidents, self-harm and harm to others. High income countries have the .....alcohol per capita consumption and also the highest prevalence of binge-drinking."

 • 1.

  young

 • 2.

  15

 • 3.

  heavy

 • 4.

  16

 • 5.

  causes

 • 6.

  highest

Câu 4 :

The report warns of a ....other worrying trends. For example, women should take special note. The report warns that .... women are drinking alcohol. And, the report says women are at ..... risk than men for some alcohol-related health conditions.

The report also found that the highest rates of alcohol-linked ..... are in Europe, followed by the West Pacific and then the Americas. The report also finds Europe is the area with the highest alcohol use. Central and Eastern Europe are ...... high. The WHO says people in Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, and some neighboring ..... drink a lot of alcohol and binge drink.

 • 1.

  few

 • 2.

  more

 • 3.

  greater

 • 4.

  deaths

 • 5.

  especially

 • 6.

  countries

Câu 5 :

Vladimir Poznyak is the WHO Management of Substance Abuse Coordinator. He says ..... alcohol is used in Africa than in Europe. But, he adds, the health effects are ..... in Africa because of a lack of, what he calls, buffering factors -- things like social support ..... and health care.

"The difference is that in African region as well as in other countries with less resources, the consumption of alcohol brings more .... to health and to social relationship because of the absence of buffering factors, which are often like .....support, like access to health care services. This is what is ...... ."

 • 1.

  less

 • 2.

  worse

 • 3.

  systems

 • 4.

  harm

 • 5.

  social

 • 6.

  lacking

Câu 6 :

The World Health Organization suggests ..... countries can protect people from alcohol abuse. These include increasing ..... on alcohol sales, .... the drinking age limit, and ..... the marketing of alcoholic beverages.

 • 1.

  ways

 • 2.

  taxes

 • 3.

  raising

 • 4.

  controlling

Many people all over the world enjoy an alcoholic drink, such as wine or beer, during dinner. Many people raise a glass of alcohol to celebrate a wedding or a birthday. And having drinks after work with friends and co-workers is called “happy hour.” And I’m sure many people are celebrating World Cup victories with a glass of beer.

Nhiều người dân trên khắp thế giới thưởng thức đồ uống có cồn như rượu, bia, trong bữa ăn tối. Nhiều người nâng ly để tổ chức đám cưới hay sinh nhật. Và việc nhậu nhẹt sau giờ làm với bạn bè và đồng nghiệp được gọi là “giờ hạnh phúc.” Và tôi chắc chắn rằng nhiều người cũng đang ăn mừng chiến thắng World Cup với cốc một ly bia.

All these situations are considered social drinking because they happen at social events.
But when does social drinking become problem drinking?
According to the World Health Organization alcohol abuse kills 3.3 million people each year. That is six percent of all deaths around the world.

Tất cả những tình huống đó gọi là uống xã giao bởi vì chúng xảy ra tại các sự kiện xã hội.
Nhưng khi nào thì uống xã giao trở thành vấn đề nghiện rượu?
Theo Tổ chức Y tế Thế giới việc lạm dụng rượu giết chết 3,3 triệu người mỗi năm.Chiếm sáu phần trăm  tất cả các trường hợp tử vong trên toàn thế giới.

And in a new report on alcohol use around the world, the WHO says alcohol can create dependency, or addiction, in some people. The report also warns that alcohol use can increase the risk of developing more than 200 diseases, including some kinds of cancers. And, the WHO says alcohol abuse can put people at greater risk of infectious diseases, such as tuberculosis, pneumonia and HIV.

Và trong một báo cáo mới về việc sử dụng rượu trên toàn thế giới, WHO cho biết rượu có thể tạo ra sự phụ thuộc, hoặc nghiện, ở một số người. Báo cáo cũng cảnh báo rằng việc sử dụng rượu có thể làm tăng nguy cơ phát triển hơn 200 bệnh, bao gồm một số loại ung thư. Và, WHO cho biết tình trạng lạm dụng rượu có thể khiến con người có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh truyền nhiễm, như bệnh lao, viêm phổi và HIV.

WHO Mental Health and Substance Abuse Director Shekhar Saxena says the organization is concerned about drinking among young people between the ages 15 and 19. And it is most concerned about binge-drinking, or an extended period of heavy drinking.

Giám đốc Shekhar Saxena cho biết Tổ chức WHO sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện cho biết tổ chức này là lo ngại về việc uống rượu của giới trẻ trong độ tuổi từ 15 và 19. Và điều lo lắng nhất là tình trạng say rượu, hay tình trạng uống rượu kéo dài.

“The report concludes that worldwide 16 percent of drinkers over the age of 15 engage in binge-drinking, which is much more harmful than other kind of drinking … which causes the most harm in terms of accidents, self-harm and harm to others. High income countries have the highest alcohol per capita consumption and also the highest prevalence of binge-drinking.”

Báo cáo đưa ra kết luận rằng 16% người uống rượu trên 15 tuổi trên toàn thế giới trong tình trạng uống rượu say, điều này có hại nhiều hơn các kiểu uống khác, đây là nguyên nhân gây hại nhiều nhất trong các vụ tai nạn, tự gây hại cho mình và gây hại cho người khác. Các nước có tu nhập cao có tỉ lệ sử dụng rượu bình quân đầu người cao nhất, và cũng có tỉ lệ phổ biến người ngộ độc rượu cao nhất.”

The report warns of a few other worrying trends. For example, women should take special note. The report warns that more women are drinking alcohol. And, the report says women are at greater risk than men for some alcohol-related health conditions.

Báo cáo cảnh báo về một vài xu hướng đáng lo ngại khác. Như việc, phụ nữ nên lưu ý đặc biệt. Báo cáo cảnh báo rằng có nhiều phụ nữ đang uống rượu. Và, bản báo cào này còn cho biết rằng phụ nữ có nguy cơ gặp phải  tình trạng sức khỏe liên quan đến rượu nhiều hơn so với nam giới.

The report also found that the highest rates of alcohol-linked deaths are in Europe, followed by the West Pacific and then the Americas. The report also finds Europe is the area with the highest alcohol use. Central and Eastern Europe are especially high. The WHO says people in Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, and some neighboring countries drink a lot of alcohol and binge drink.

Báo cáo cũng cho thấy tỉ lệ cao nhất người chết vì các bệnh liên quan đến rượu là ở châu Âu, tiếp theo là Tây Thái Bình Dương và sau đó là châu Mỹ. Nó cũng chỉ ra châu Âu là khu vực sử dụng rượu cao nhất. Trung và Đông Âu là đặc biệt cao. WHO cho hay những người ở Nga, Ukraine, Belarus, Moldova, và một số nước láng giềng uống rất nhiều rượu và say rượu.

Vladimir Poznyak is the WHO Management of Substance Abuse Coordinator. He says less alcohol is used in Africa than in Europe. But, he adds, the health effects are worse in Africa because of a lack of, what he calls, buffering factors — things like social support systems and health care.

Vladimir Poznyak là quản lý của WHO về điều phối lạm dụng chất gây nghiện.Ông cho hay rượu ít được sử dụng ở Châu Phi hơn là Châu Âu. Những ông cho biết thêm ,sức khỏe của người Châu Phi bị ảnh hưởng là do sự thiếu hụt của những thứ mà ông gọi là các yếu tố đệm, những yếu tố như hệ thống hỗ trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe.

“The difference is that in African region as well as in other countries with less resources, the consumption of alcohol brings more harm to health and to social relationship because of the absence of buffering factors, which are often like social support, like access to health care services. This is what is lacking.”

“Sự khác biệt ở khu vực châu Phi cũng như ở các nước khác với nguồn lực ít hơn là việc tiêu thụ rượu gây hại nhiều đến sức khỏe và mối quan hệ xã hội vì thiếu các yếu tố đệm thường là sự hỗ trợ xã hội, sự tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là những điều còn thiếu.”

The World Health Organization suggests ways countries can protect people from alcohol abuse. These include increasing taxes on alcohol sales, raising the drinking age limit, and controlling the marketing of alcoholic beverages.

Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra cách các quốc gia có thể bảo vệ con người khỏi tình trạng lạm dụng rượu. Bao gồm việc tăng thuế trên doanh số bán rượu, nâng cao giới hạn tuổi uống, và kiểm soát thị trường đồ uống có cồn.