More Africans move to China

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
tie mối quan hệ, sự ràng buộc
decision sự quyết định
ambassador đại sứ
discrimination sự phân biệt đối xử

Bài 1:

Câu 1 :

Expanding ties ......Africa and China have led to more Chinese going to Africa. And, a growing ..... of Africans are moving to China.

Many Africans say they are moving to China by ..... , not by need, and more .....to stay. Francis Tchiegue of Cameroon arrived in China .... years ago. He recently spoke about his ..... for staying.

 • 1.

  between

 • 2.

  number

 • 3.

  choice

 • 4.

  plan

 • 5.

  10

 • 6.

  reasons

Câu 2 :

“I mean, you know, when you have something you really ...., you do not do that for .....or something, but you really like it. Then you can happen to get really deep ..... because it’s personal, you know. It’s like love.”

Francis Tchiegue spoke during a visit to a fast-food restaurant in the ..... of Beijing. He says he became interested in China as a child in Cameroon. He and his .....watched films starring Bruce Lee and Jackie Chan. Mr. Tchiegue says his father performed the Chinese martial art of Kung Fu. As a result, Francis began ......about going to China.

 • 1.

  love

 • 2.

  money

 • 3.

  inside

 • 4.

  center

 • 5.

  father

 • 6.

  dreaming

Câu 3 :

“I wish I would go to China to see how those people .... . I am sure that all Chinese people will practice Kung Fu. I am sure all of them can ...., all of them can do these things that Jackie Chan and Bruce Lee do, those. ‘So I am thinking, well, I am dreaming to go and .... and study this.”

At age 39, Francis Tchiegue has realized that dream. He lives in China and has become a ...... – an expert- but not in Kung Fu. He is now a master of the Mandarin ...... He often sings at the Beijing Opera or appears on Chinese state television. On television, he performs tongue-twisters – expressions that are very ..... to say.

 • 1.

  live

 • 2.

  jump

 • 3.

  try

 • 4.

  master

 • 5.

  language

 • 6.

  hard

Câu 4 :

The Chinese government named him ..... ambassador for Sino-African arts exchanges in .... .

He travels ......the world for Chinese language programs. He also serves as a Chinese language expert for African embassies in Beijing.

Francis Tchiegue came to China 10 years ago as a ...... student on a Chinese government scholarship. At that time, he did not speak Mandarin. He .....the language by recording himself speaking and remembering Chinese radio news programs ..... for word.

 • 1.

  special

 • 2.

  2009

 • 3.

  around

 • 4.

  mathematics

 • 5.

  learned

 • 6.

  word

Câu 5 :

His love of the language and the ......influenced his decision to stay in China. Today he lives in Beijing with his wife -- a ..... woman -- and three children.

Some experts say Africans find life easier in China that the ...... foreigners who came to the country. Many said they felt discrimination and struggled with a foreign culture.

Stella Matsinhe is from Mozambique. She came to China to ..... development at Tsinghua University in Beijing. She completed her university studies and now attends language school to ...... her Mandarin. She believes she can find a good ..... in China.

 • 1.

  country

 • 2.

  Russian

 • 3.

  first

 • 4.

  study

 • 5.

  improve

 • 6.

  job

Expanding ties between Africa and China have led to more Chinese going to Africa. And, a growing number of Africans are moving to China.

Many Africans say they are moving to China by choice, not by need, and more plan to stay. Francis Tchiegue of Cameroon arrived in China 10 years ago. He recently spoke about his reasons for staying.

“I mean, you know, when you have something you really love, you do not do that for money or something, but you really like it. Then you can happen to get really deep inside because it’s personal, you know. It’s like love.”

Francis Tchiegue spoke during a visit to a fast-food restaurant in the center of Beijing. He says he became interested in China as a child in Cameroon. He and his father watched films starring Bruce Lee and Jackie Chan. Mr. Tchiegue says his father performed the Chinese martial art of Kung Fu. As a result, Francis began dreaming about going to China.

“I wish I would go to China to see how those people live. I am sure that all Chinese people will practice Kung Fu. I am sure all of them can jump, all of them can do these things that Jackie Chan and Bruce Lee do, those. ‘So I am thinking, well, I am dreaming to go and try and study this.”

At age 39, Francis Tchiegue has realized that dream. He lives in China and has become a master – an expert- but not in Kung Fu. He is now a master of the Mandarin language. He often sings at the Beijing Opera or appears on Chinese state television. On television, he performs tongue-twisters – expressions that are very hard to say.

The Chinese government named him special ambassador for Sino-African arts exchanges in 2009.

He travels around the world for Chinese language programs. He also serves as a Chinese language expert for African embassies in Beijing.

Francis Tchiegue came to China 10 years ago as a mathematics student on a Chinese government scholarship. At that time, he did not speak Mandarin. He learned the language by recording himself speaking and remembering Chinese radio news programs word for word.

His love of the language and the country influenced his decision to stay in China. Today he lives in Beijing with his wife -- a Russian woman -- and three children.

Some experts say Africans find life easier in China that the first foreigners who came to the country. Many said they felt discrimination and struggled with a foreign culture.

Stella Matsinhe is from Mozambique. She came to China to study development at Tsinghua University in Beijing. She completed her university studies and now attends language school to improve her Mandarin. She believes she can find a good job in China.

 

Việc mở rộng mối quan hệ giữa châu Phi và Trung Quốc đã dẫn đến việc nhiều người Trung Quốc di cư tới châu Phi . Và , số lượng người châu Phi chuyển đến Trung Quốc ngày càng tăng.

Nhiều người châu Phi nói rằng họ di chuyển đến Trung Quốc bởi họ lựa chọn , không phải do nhu cầu, và ngày càng nhiều người hơn có kế hoạch ở lại . Francis Tchiegue người Cameroon đến Trung Quốc 10 năm trước đây . Gần đây, ông đã nói về lý do của mình khi ở lại.

"Ý tôi là , bạn biết đấy, khi bạn có một điều gì đó bạn thực sự yêu , bạn không làm điều đó vì tiền hoặc một lí do nào khác, nhưng bạn thực sự thích nó . Sau đó, bạn tình cờ cảm nhận được một điều thực sự sâu sắc đó là điều riêng tư, bạn biết đấy. Nó giống như tình yêu. "

Francis Tchiegue trò chuyện trong suốt chuyến thăm một nhà hàng thức ăn nhanh ở trung tâm của Bắc Kinh.Ông nói rằng ông trở nên quan tâm đến Trung Quốc khi còn là một đứa trẻ ở Cameroon. Ông và cha mình đã xem những bộ phim có sự tham gia của Lý Tiểu Long và Thành Long. Ông Tchiegue nói rằng cha ông đã biểu diễn võ thuật Kung Fu của Trung Quốc. Kết quả là, Francis đã bắt đầu mơ về việc đi đến Trung Quốc.

Tôi ước tôi sẽ đi đến Trung Quốc và xem họ sống như thế nào.Tôi chắc chắn rằng tất cả người dân Trung Quốc sẽ luyện tập Kung Fu .Tôi chắc chắn tất cả bọn họ có thể nhảy , tất cả trong số họ có thể làm những điều mà Thành Long và Lý Tiểu Long làm. " Vì vậy, tôi nghĩ , tốt, tôi đang mơ để đi và cố gắng và nghiên cứu điều này . "

Ở tuổi 39, Francis Tchiegue đã thực hiện đượcgiấc mơ đó. Ông đã sống ở Trung Quốc và đã trở thành một bậc thầy - một chuyên gia- nhưng không phải Kung Fu .Hiện nay, ông là một bậc thầy của ngôn ngữ tiếng Hoa. Ông thường hát Opera ở Bắc Kinh hoặc xuất hiện trên truyền hình quốc gia Trung Quốc.Trên truyền hình , ông biểu diễn phát âm nhanh những cùm từ khó -những thành ngữ này rất khó nói.

Chính phủ Trung Quốc gọi ông là đại sứ đặc biệt cho nghệ thuật giao lưu giữa Trung Quốc và châu Phi trong năm 2009.

Ông đi khắp thế giới cho các chương trình ngôn ngữ Trung Quốc. Ông cũng là một chuyên gia về ngôn ngữ Trung Quốc cho các đại sứ châu Phi tại Bắc Kinh.

Francis Tchiegue đến Trung Quốc 10 năm trước đây với tư cách là một sinh viên toán học theo một học bổng chính phủ Trung Quốc .Vào thời điểm đó , ông không nói tiếng phổ thông . Ông đã học ngôn ngữ bằng cách ghi âm lời mình nói và ghi nhớ từng chữ chương trình tin tức đài phát thanh Trung Quốc .

Tình yêu của ông về ngôn ngữ và quốc gia ảnh hưởng đến ông khi quyết định ở lại Trung Quốc . Hiện tại ông sống ở Bắc Kinh cùng với vợ - một phụ nữ người Nga - và ba đứa con .

Một số chuyên gia cho rằng người châu Phi sống dễ dàng hơn ở Trung Quốc , họ là những người nước ngoài đầu tiên đến đất nước này. Nhiều người nói họ cảm thấy phân biệt đối xử và phải vật lộn với một nền văn hóa nước ngoài.

Stella Matsinhe là từ Mozambique. Cô đến Trung Quốc để nghiên cứu phát triển tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Cô đã hoàn thành chương trình đại học của mình và bây giờ đi học ngôn ngữ để cải thiện tiếng của cô. Cô tin rằng cô ấy có thể tìm một công việc tốt tại Trung Quốc .