A Way to Help Students Before They Fail

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
disability sự bất lực

Bài 1:

This is the VOA Special English Education Report.
Now, we continue our series on learning disabilities.
We look this week at a process used to identify problems and help children avoid failure in school.
This process is called response to intervention, or R.T.I.
Lynn Fuchs is a special education professor at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee.
She studies R.T.I. and says more and more schools in the United States are using it.
Learning disabilities are neurological disorders that affect different skills.
Federal law requires public schools to help disabled students through special education services and
individualized programs.

Bây giờ, chúng tôi tiếp tục loạt bài của chúng tôi về khả năng học tập
Trong tuần này,chúng ta tìm kiếm một phương pháp được sử dụng để xác định các vấn đề và giúp các em tránh thất bại trong trường
Quá trình này được gọi là phản ứng để can thiệp , hoặc RTI