A Vegetable Garden Grows at the White House

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
organic hữu cơ
seedling cây trồng, cây con
fertilizer phân bón
weed cỏ dại
urge thúc giục, kêu gọi

Bài 1:

Câu 1 :

The students from ..... Bancroft Elementary School will help grow fifty-five kinds of vegetables, herbs and berries. They will plant organic seedlings in a few weeks. The White House will provide organic fertilizer for the garden. Crops will include lettuce, spinach, ....., peas, onions and berries.

 • 1.

  nearby

 • 2.

  broccoli

Câu 2 :

The vegetables and fruit will help provide meals for the Obama family, White House .... and guests. The produce will also go to a nearby center that provides food for homeless people. Michelle Obama said the main goal of the garden is to .....children and influence communities to choose and prepare healthful food.

 • 1.

  workers

 • 2.

  educate

Earlier this month, Michelle Obama and twenty-three school children helped prepare the ground for an organic vegetable garden on the South Lawn of the White House. The first lady showed the young gardeners how to turn the soil for the one hundred square meter garden.

The students from nearby Bancroft Elementary School will help grow fifty-five kinds of vegetables, herbs and berries. They will plant organic seedlings in a few weeks. The White House will provide organic fertilizer for the garden. Crops will include lettuce, spinach, broccoli, peas, onions and berries. Missus Obama said two beehives will provide honey. The whole Obama family, including the president, will pull weeds in the garden. The total cost of the seedlings and fertilizer is two hundred dollars.

The vegetables and fruit will help provide meals for the Obama family, White House workers and guests. The produce will also go to a nearby center that provides food for homeless people. Michelle Obama said the main goal of the garden is to educate children and influence communities to choose and prepare healthful food.

Đầu tháng này, Michelle Obama và hai mươi ba học sinh đã giúp đỡ chuẩn bị đất trồng cho một vườn rau hữu cơ trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng.Người phụ nữ đầu tiên đã cho những người làm vườn trẻ tuổi thấy làm thế nào để cải tạo đất trồng cho một trăm mét vuông vườn.

Các sinh viên đến từ Trường tiểu học Bancroft gần đó sẽ giúp trồng năm mươi lăm loại rau , thảo mộc và quả mọng. Họ sẽ trồng cây hữu cơ trong một vài tuần. Nhà Trắng sẽ cung cấp phân bón cho khu vườn.Cây trồng sẽ bao gồm rau diếp, rau bina , bông cải xanh , đậu Hà Lan , hành tây và quả mọng.Phu nhân ngài Obama cho biết hai tổ ong sẽ cung cấp mật ong .Cả gia đình ngài Obama , bao gồm cả ngài tổng thống , sẽ nhổ cỏ dại trong vườn . Tổng chi phí của cây giống và phân bón là hai trăm đô la.

Các loại rau và trái cây sẽ giúp cung cấp bữa ăn cho gia đình Obama , nhân viên Nhà Trắng và những vị khách.Các sản phẩm cũng sẽ được chuyển tới một trung tâm gần đó cung cấp thực phẩm cho những người vô gia cư . Michelle Obama cho biết mục tiêu chính của khu vườn là để giáo dục trẻ em và ảnh hưởng của cộng đồng đến lựa chọn và sự chuẩn bị thức ăn có lợi cho sức khỏe.

Bài 2:

Câu 1 :

Eleanor Roosevelt urged all Americans to grow their own ...... and fruits. Much of the nation's farm produce at the time was feeding American soldiers. More recently, President and Missus Clinton had a ......garden.

 • 1.

  vegetables

 • 2.

  small

Câu 2 :

The White House garden marks a victory for people like Professor Michael Pollan of the University of California, Berkeley. The writer and food ..... has worked to increase public education about good food. He said gardens like the one at the White House help people ...... with food and eat more healthfully.

 • 1.

  expert

 • 2.

  reconnect

The garden will be the first on the White House lawn since World War Two. President Franklin Roosevelt's wife Eleanor planted what was called a "Victory Garden" as part of the war effort in nineteen forty-three.

Eleanor Roosevelt urged all Americans to grow their own vegetables and fruits. Much of the nation's farm produce at the time was feeding American soldiers. More recently, President and Missus Clinton had a small garden. But it was planted in containers on the roof of the White House.

The White House garden marks a victory for people like Professor Michael Pollan of the University of California, Berkeley. The writer and food expert has worked to increase public education about good food. He said gardens like the one at the White House help people reconnect with food and eat more healthfully.

In a public letter to Mister Obama several months ago, Michael Pollan said a White House garden would set a revolutionary example of healthful eating and local farming for the whole country.

Đây sẽ là khu vườn đầu tiên được đặt trên bãi cỏ của Nhà Trắng kể từ Thế chiến thứ hai.Phu nhận của Tổng thống Franklin Roosevelt bà Eleanor đã trồng khu vườn gọi là " Khu vườn chiến thắng"  đó như một phần của nỗ lực trong chiến tranh năm 1943 .

Ngài Eleanor Roosevelt đã kêu gọi tất cả người Mỹ trồng rau và hoa quả của riêng mình. Nhiều nông sản của quốc gia vào thời điểm đó được dành cho binh sĩ Mỹ. Gần đây , Chủ tịch và Missus Clinton đã có một khu vườn nhỏ.Nhưng nó đã được trồng trong các thùng chứa trên nóc Nhà Trắng.

Khu vườn Nhà Trắng đánh dấu sự chiến thắng cho những người như Giáo sư Michael Pollan của Đại học California , Berkeley .Nhà văn và chuyên gia thực phẩm đã làm việc để tăng cường giáo dục công chúng về thực phẩm tốt. Ông cho biết khu vườn như tại Nhà Trắng giúp mọi người tiến gần lại với thực phẩm và ăn lành mạnh hơn .

Trong một lá thư ngỏ đến Mister Obama vài tháng trước đây , Michael Pollan nói một khu vườn Nhà Trắng sẽ mở ra một cuộc cách mạng ăn uống lành mạnh và nông nghiệp địa phương trong cả nước .