What does failure mean to you?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
failure sự thất bại
reach với lấy, hướng tới
potential khả năng, tiềm lực
acceptable có thể chấp nhận,có thể thừa nhận
risky rủi ro, mạo hiểm
project dự án

Câu trả lời khá đơn giản. Tôi không thấy nhiều người trả lời đúng vì vậy sau đây là một vài gợi ý. Bạn có thể tin vào 2 điều sau . Một là bạn hãy tin rằng thất bại không phải là việc bạn không thực hiện được mục tiêu của mình bằng mọi giá. Hai là , bạn có thể tin rằng điều thất bại duy nhất là bạn không rút ra được bài học gì sau thất bại đó. Bạn có thể không đồng ý với tôi , nhưng sau này bạn sẽ tin tôi.
Sau đây là một số gợi ý cho câu hỏi

What does failure mean to you?nghe

Theo bạn thế nào là thất bại?

Một số mẫu câu trả lời ngắn:

Failure is when I do not reach my goal.nghe

Thất bại là khi tôi không đạt được mục tiêu của mình.

I think to fail at something is making a mistake and not learning anything from it.nghe

Tôi nghĩ thất bại là khi phạm phải một sai lầm và không biết rút ra bài học từ nó.

To me,failure means to have a goal and not do anything about it.nghe

Với tôi,thất bại là khi có một mục tiêu nhưng không làm bất kì điều gì để đạt được nó.

"I think failure is not reaching your potential. If you do not use the resources you have and the resources around you, that's failure because the work or goal could have been done better."nghe

Tôi nghĩ rằng thất bại là không thể hiện được khả năng của bạn. Nếu bạn không sử dụng năng lượng của mình và nguồn tài nguyên xung quanh , đó là thất bại bởi công việc và mục tiêu của bạn hoàn toàn có thể được thực hiên tốt hơn.

Câu trả lời dài

"I think it's harder to fail than it is to succeed. The reason is, if you fail in a project, you can learn a valuable lesson from your mistake. Learning from the mistake will allow you to improve future projects, or to simply not repeat them. Just because I believe this, doesn't mean I believe it's acceptable to fail at a project, but just in case, I would try to learn everything I can... even when the end result wasn't that good. So, failure to me means making a mistake and having learned nothing from it."nghe

Tô nghĩ rằng để để thất bại còn khó hơn cả thành công., Lý do là bạn thất bại trong một sự án , bạn có thể học được bài học quý giá từ những sai lầm của bạn. Việc học hỏi từ những sai lầm sẽ giúp bạn cải thiện những kế hoạch trong tương lai, hoặc đơn giản là không lặp lại những sai lầm đó. Chỉ có điều tôi tin vào điều đó không có nghĩa là tôi tin việc thất bại là đương nhiên , mà trong mọi trường hợp , phải cố gắng làm mọi điều có thể..thậm chí nhận được kết quarkhoong tốt. Bởi vậy , thất bại đối với tôi là mắc sai lầm mà chẳng học được gì từ những sai lầm đó.

Không ai muốn gặp thất bại . Bởi vậy tôi cảm thấy là câu trả lời cho câu hỏi này như là để bẫy. Tuy nhiên đây không phải câu trả lời chắc chắn mà mọi người đều đồng ý. Nếu người phỏng vấn bạn không thích điều này , thì sau đó có thể bạn cũng không muốn làm việc với người này . Ai cũng gặp phải thất bại và nếu bạn làm việc cho người không chiu được sự thất bại thì sau này bạn sẽ ở trong những tình huống khó khăn.Thâm chí một người phó chủ tịch trong một tập đoàn lớn cũng tin rằng những điều học hỏi được từ thất bại là những điều quý giá. Câu trả lời này cũng cho thấy bạn sẽ làm tốt để không gặp những thất bại , trong trường hợp bạn đạt được điều đó từ những kinh nghiệm của mình.

nghe