Tell me about a time you hired someone

"Tell me about a time you hired someone."nghe

Hãy kể về một lần bạn tuyển nhân viên

Bạn biết đấy , nếu bạn tuyển nhân viên , bạn có thể sẽ tuyển được một nhân viên tuyệt vời hoặc một nhân viên yếu kém. Nếu bạn đã có cả 2 trải nghiệm , bạn có thể hỏi các ứng viên của mình để nghe họ nói về việc thuê một nhân viên tốt và một nhân viên yếu kém . Thi thoảng những câu hỏi dạng này có thể hỏi theo kiểu :Hãy kể cho tôi nghe về một lần bạn tuyển một nhân viên yếu kém. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ về việc thuê một nhân viên tốt và một nhân viên yếu kém .
Câu trả lời ngắn :

"I found a resume on the Internet that was a perfect match for one of our open positions. I contacted the person and we talked for about 10 minutes. During that call, I explained why our company was a great place to work and the opportunities we offered. After a couple more calls, he agreed to come in for an interview and we made an offer. He became a great employee."nghe

Tôi đã tìm thấy một bản sơ yếu lý lịch trên mạng , đó thực sự là một ứng viên hoàn hảo cho một trong những vị trí mà chúng tôi đang cần .Tôi liên lạc với người đó và chúng tôi nói chuyện khoảng 10 phút. Trong suốt cuộc nói chuyện đó , tôi đã giải thích lý do tại sao công ty chúng tôi lại là nơi tuyệt vời để làm việc và nói về những cơ hội mà chúng tôi mang lại. Sau một vài lần nói chuyên , anh ấy đã đồng ý đến phỏng vấn và chúng tôi đã hợp tác với nhau. Anh ấy trở thành một nhân viên rất có năng lực.

"I received a resume but it didn't have all our requirements. I initially thought she wasn't a fit, but after looking over the education background and the previous work experience, I thought this person would have more potential than other candidates. After interviewing her, we extended an offer. She was a quick learner and performed at an exceptional level. Sometimes it's important to see potential and in this instance, it was a great hire."nghe

Tôi nhận được một bản sơ yếu lý lịch nhưng người đó không có tất cả những yêu cầu của chúng tôi . Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ấy không phải là một người phù hợp, nhưng sau khi xem qua về kiến thức nền và kinh nghiệm làm việc trước đây , tôi nghĩ rằng người này sẽ có nhiều tiềm năng hơn các ứng viên khác .Sau khi phỏng vấn cô ấy , chúng tôi đã mở thêm cho cô ấy một cơ hội . Cô ấy là người tiếp thu rất nhanh và thể hiện được sự vượt trội . Đôi khi điều quan trọng là phải nhìn thấy tiềm năng và trong trường hợp này , cô ấy thực sự một nhân viên tuyệt vời.

Câu trả lời dài :

"In the last company I worked for, we had a recruiting team. They go through all resumes and submit the ones that would be a good fit for a particular team. I received a resume and after looking it over, I was quite impressed. I called him for a phone interview and after that we scheduled a full interview. He aced almost every question given to him by 5 different interviewers. We made a reasonable and fair offer. He mentioned that he was considering another company. I called him to touch bases with him and reiterated the opportunities, the great environment here, and ultimately that we all looked forward to having him join our team. I tried to make the phone call more personal and warm to show him that our group was a place to be comfortable. He joined our team and became one of our strongest performers. It took a little extra work, but it's important to take extra steps when you see someone who is going to be great."nghe

Công ty gần đây nhất mà tôi làm , tôi đã có một đội các ứng viên mới . Họ là những người đã qua tất cả các vòng tuyển chọn hồ sơ và thể hiện được họ là những người phù hợp cho một nhóm .Tôi nhận được một hồ sơ , và sau khi xem nó tôi hoàn toàn thấy ấn tượng . Tôi gọi cho anh ấy và phỏng vấn luôn qua điện thoại sau đó chúng tôi lên kế hoạch cho một buổi phỏng vấn chính thức. Anh ấy vượt qua dễ dàng hầu hết các yêu cầu của năm người phỏng vấn đưa ra. Chúng tôi đã có một sự thỏa thuận hợp lý và công bằng. Anh ấy đề cập đến việc anh ấy đang cân nhắc làm việc cho một công ty khác.Tôi đã gọi cho anh ấy và chỉ ra

"I had one bad experience when hiring someone. I remember I was following procedures and verifying everything I could from past experience, checking communication skills, personality, work ethic, technical skills, and some tough logic problems. We even had 4 different people interviewing this candidate. Everything looked great. But when the person started, he had a hard time understanding new concepts. I originally thought it was because he was new and had to ramp up on many things, but as months past by, this employee was still unable to work alone. He always had to ask how to do even simple tasks. I remember going through his resume and looking over his background and even thinking about where we missed this flaw in the interview. Using this same interviewing procedure, we hired many great people. But this one turned out a little sour."nghe