Why should I hire you?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
efficient có năng lực, có hiệu quả
challenge thách thức
dependable đáng tin cậy
qualification trình độ, khả năng
passionate sôi nổi, nồng nhiệt
proven chứng tỏ, chứng minh
supervision sự giám sát
candidate ứng viên
assurance điều chắc chắn
intimate thân thiết , quen thuộc
scratch vạch xuất phát
mentor người cố vấn dày kinh nghiệm
managerial thuộc về người quản lý
juggle trò tung hứng

Câu hỏi đặt ra :

"Why should I hire you?"nghe

Tại sao tôi nên tuyển dụng bạn?

Tôi không biết đây có phải câu hỏi phổ biến hay không , nhưng tôi thấy câu hỏi này được sử dụng khá nhiều. Trong tất cả các cuộc phỏng vấn tôi đã trải qua , tôi chưa bao giờ nhận được câu hỏi này , và cũng chưa dùng câu hỏi này cho bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của mình.Tuy nhiên có rất nhiều nhà tuyển dụng hỏi câu này và bạn nên chuẩn bị cho mình một câu trả lời. Để trả lời , bạn cần biết chính xác những gì nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Với những thông tin bạn đưa ,bạn móc nối với những điểm mạnh của mình. Điều này sẽ cho thấy bạn hoàn toàn đủ điều kiện cho công việc.
Thứ hai quan trọng hơn , bạn cần phải nổi bật hơn so với những ứng viên khác , sau đây sẽ là một vài gợi ý , một cho người đã có kinh nghiệm làm việc , một cho những bạn mới ra trường.
Câu trả lời ngắn :

"I'm a perfect fit for this position. I have the experience and the traits you are looking for. On top of that, I'm a great team player that gets a long with everyone."
nghe

Tôi hoàn toàn phù hợp với vị trí này . Tôi có kinh nghiệm và những phẩm chất mà công ty đang tìm kiếm . Trên hết tôi là một nhân viên xuất sắc và có thể gắn bó lâu dài với đội mà mình hợp tác.

"I should be hired because I'm efficient, smart, and friendly. I'm great at solving problems and love challenges. Most importantly, I'm dependable and reliable."
nghe

Các ngài nên thuê tôi bởi tôi làm việc rất hiệu quả , thông minh và còn thân thiệnnữa. Tôi giải quyết rất tốt các vấn đề và cả thử thách trong tình yêu . Quan trọng nhất , tôi rất đáng tin cậy và chắc chắn.

"There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I'm excited and passionate about this industry and will always give 100%nghe

Có hai lý do các ngài nên thuê tôi.Thứ nhất, trình độ của tôi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của các ngài . Thứ hai , tôi rất thích thú và đam mê về ngành này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.

"You should hire me because I'm confident and I'll do the best job. I have a proven track record of success starting from high school until now. I'm responsible and smart.
This position requires someone that will work well without supervision. I know how to manage my time and organize my work well. So, I'm confident I'll be the best candidate for this positionnghe

Các ngài nên thuê tôi vì tôi tự tin rằng mình sẽ làm tốt công việc. Tôi có một hồ sơ theo dõi và đã chứng mình được nó thành công từ hồi tôi còn học trung học cho tới bây giờ. Tôi là người có trách nhiệm và thông minh. Vị trí này yêu cầu phải làm tốt công việc mà không cần sự giám sát . Tôi biết quản lý thời gian , và có khả năng tổ chức tốt công việc của mình . Vì vậy , tôi tự tin rằng mình là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này.

Câu trả lời dài

"This position is for a quality assurance manager, I'm confident I'm the best person for this job because of my past experience. At ABC Software Company, I was in charge of a team that was responsible for the quality of three different applications. I have intimate knowledge of quality assurance, product support, and even some creative processes that will benefit a quality assurance team. I've built a team from scratch and fully understand the product development cycle. Finally, one of my traits is in developing and mentoring junior employees. I believe in transferring knowledge to everyone in the company and investing a little more effort into the people who work for me. So I strongly believe that I'll be the best candidate due to the combination of my experience, my managerial skills, and my desire to provide growth in employees."nghe

Vị trí này dành cho người quản lý có phẩm chất tốt , tôi tin rằng tôi là người tốt nhất , bởi những kinh nghiệm đã tích lũy của bản thân. Tại công ty phần mềm ABC , tôi là người phụ trách một nhóm chịu trách nhiệm về chất lượng của ba ứng dụng khác nhau . Tôi có kiến thức chuyên sâu về đảm bảo chất lượng , hỗ trợ sản phẩm , và thậm chí một số quy trình sáng tạo đó sẽ có lợi cho đội ngũ đảm bảo chất lượng .Tôi đã xây dựng được một đội ngũ ngay từ buổi đầu thành lập và hiểu được rõ quy trình phát triển sản phẩm. Cuối cùng , một trong những điểm mạnh của tôi là phát triển và cố vấn nhân viên cấp dưới. Tôi tin vào khả năng truyền đạt kiến thức của mình cho mọi người trong công ty và tập trung nỗ lực nhiều hơn cho những người làm việc cùng tôi.Vì vậy tôi tin chắc rằng tôi là ứng viên tốt nhất với những kinh nghiệm bản thân , kỹ năng quản lý , và mong muốn sẽ giúp cho sự nghiệp của mình phát triển.

"The reason I applied for this position is because the qualifications matched my strengths perfectly. I'm good at juggling multiple tasks, I'm very detail oriented, and I organize my time very efficiently. But the truth is that many people have these traits. But if I were in your position, I would hire myself because of the passion I have for this industry, and my optimistic personality. My education background and my strengths show that I can do this job. But I want to make more of an impact than just doing my job. I don't want to blend in with the company, I would rather want my addition to improve it."nghe

Lý do tôi ứng tuyển vào vị trí này là bởi công việc có những tiêu chí phù hợp với thế mạnh của tôi. Tôi rất gioir thu xếp nhiều công việc , tôi định hướng được các chi tiết , và tổ chức thời gian rất hiệu quả .Sự thật là nhiều người có khả năng này , nhưng nếu tôi ở vị trí của ngài, tôi sẽ tuyển dụng mình vì tôi có niềm đam mê với công việc , và tính cách lạc quan .Nền tảng giáo dục của tôi và thế mạnh của tôi cho thấy tôi có thể làm tốt công việc này . Nhưng tôi muốn gây được ảnh hưởng nhiều hơn là chỉ làm công việc của mình . Tôi không muốn bị bão hòa mà điều tôi muốn hơn hết đó là đóng góp thêm phần mình để phát triển công ty.