Are you better at anticipating or reacting to problems

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
realize thực hiện
deal with đối phó, giải quyết
anticipate lường trước
profession nghề nghiệp
observant tinh tế, tinh ý
aware nhận thấy, nhận thức
inconsistency sự mâu thuẫn , trái ngược
subtle tinh vi, tế nhị
potential tiềm ẩn
resolve quyết tâm ,kiên quyết
require yêu cầu , đòi hỏi
maintain duy trì, bảo quản
hectic cuồng nhiệt , say sưa

Câu hỏi tình huống :

"Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well?"nghe

Bạn là người như thế nào ? Một người phán đoán tốt hay một người phản ứng nhanh nhạy với mọi vấn đề ?

Đây là một câu hỏi khá khó bởi cả hai câu trả lời đều tốt . Chúng tôi khuyên bạn nên chọn câu trả lời phụ thuộc vào vị trí mà bạn ứng tuyển. Ví dụ , bạn xin vào vị trí nhà phân tích hay quản lý cao cấp, thì khả năng phán đoán một vấn đề sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên nếu bán đang nộp đơn xin làm y tá cho phòng cấp cứu của một bệnh viện , thì phản ứng tốt một vấn đề sẽ tốt hơn. Sau đây sẽ là một số gợi ý .
Câu trả lời ngắn

"I think it's good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better. Whenever I'm faced with a new problem, I know what steps to take to deal with the problem."
nghe

Tôi nghĩ rằng tôi có khả năng làm tốt được cả hai .Nhưng với kinh nghiệm làm việc của tôi . Tôi nhận thấy mình phản ứng với các vấn đề tốt hơn. Bất cứ khi nào tôi phải đối mặt với những vấn đề mới , tôi đều biết các bước cần thực hiện để giải quyết những vấn đề này.

"I believe I'm strong in both, but I try to work more on anticipating problems. In this profession, it's very important to anticipate a problem and fix it before it becomes a real problem."nghe

Tôi tin rằng tôi có khả năng tốt ở cả hai kỹ năng , những tôi luôn cố gắng tập trung nhiều hơn vào phán đoán vấn đề . Trong công việc của tôi, việc dự đoán tốt một vấn đề và giải quyết vấn đề đó trước khi nó trở nên phức tạp là rất quan trọng .

"I'm very observant and aware of what's going on, so I'm stronger at anticipating problems."nghe

Tôi rất tinh ý và luôn nắm bắt được những gì đang xảy ra , vì vậy tôi phán đoán vấn đề tốt hơn.

"I'm good at dealing with problems, so I'm a person who reacts to a problem well."
nghe

Tôi rất giỏi ứng phó với các vấn đề , vì vậy tôi là người có phản ứng nhanh nhạy.

Câu trả lời dài :

"I feel I react to problems well, but I'm much stronger at anticipating them. I'm a type of person that pays attention to detail, inconsistencies, and subtle signs. Basically, I want to find a potential problem and put measures in place to correct it before it happens. It's interesting to see how the people who deal with problems get rewarded for resolving the issue. What about the people who put the fire out before it even started? So anticipating problems before it happens is what I've always done and I believe it's important in any work environment."nghe

Tôi cảm thấy tôi có khả năng phản ứng nhanh nhạy với mọi vấn đề , nhưng tôi lại phán đoán chúng tốt hơn. Tôi là người chú ý đến từng chi tiết, những mặt trái chiều và những điểm tinh tế.Về cơ bản , tôi muốn tìm ra những vấn đề tiềm ẩn và giải quyết nó trước khi xảy ra chuyện. Thực sự thú vị khi thấy vấn đề được giải quyết và phần thưởng có được khi giải quyết xong những vấn đề đó .Bạn nghĩ thế nào về người dập tắt được ngọn lửa trước khi nó bùng cháy ? Chính vì vậy việc dự đoán trước những vấn đề sẽ xả ra là việc mà tôi luôn thực hiên tốt và tôi tin rằng nó luôn quan trọng trong bất cứ môi trường làm việc nào .

"Being a nurse requires many skills. One of the important traits is to be able to react to problems well. Reacting to a problem well requires the ability for quick thinking, ability to think of all the options available, and maintaining self control in hectic times. In my spare time, I even think about creative problems that might come up. Since a problem can arise at any time and in any form, I try to be as creative as I can and I walk through the situation as if I'm dealing with the problem. So this has helped me to become very good at reacting to problems."nghe

Để làm một y tá đòi hỏi phải có nhiều kỹnăng. Một trong những đặc điểm quan trọng là có thể phản ứng nhanh với các vấn đề. Để phản ứng tốt một vấn đề cần có tư duy nhanh, khả năng phán đoán tất cả các trường hợp có thể xảy ra, và duy trì sự kiểm soát trong thời gian nguy cấp.Thời gian rảnh rỗi , tôi thậm chí còn sáng tạo những tình huống và hướng giải quyết chúng. Từ những vấn đề có thể phát sinh mọi lúc , mọi tình huống , tôi luôn cố gắng để giải quyết và từ từ đối phó với những vấn đề đó. Vì vậy điều này đã giúp tôi trở thành một người có phản ứng nhanh nhạy đối với các vấn đề.

Câu trả lời sẽ gây hiệu ứng tốt hơn nếu đưa vào các ví dụ cụ thể, vì vậy nếu bạn đã có kinh nghiệm ở một công việc nào đó bạn có thể vận dụng vào để trả lời .

nghe