How do you make important decisions?

Đối với câu hỏi :

"How do you make important decisions?"nghe

Bạn đưa ra những quyết định quan trọng như thế nào?

Có nhiều cách trả lời cho câu hỏi này và nếu bạn có phương pháp đưa ra quyết định hợp lý thì đó có thể cũng là đủ.Tôi nghĩ câu hỏi này bạn có thể trả lời mà không phải sợ quản lý của mình. Bạn có thể bám sát bằng cách đưa ra những nhu cầu tư vấn tốt nhất và luôn muốn trau dồi.Về cơ bản đó cũng có thể là câu trả lời , tùy thuộc vào công việc , bạn có thể có cơ hôi tốt hơn với những câu trả lời như ví dụ sau .
Trả lời ngắn :

"I make important decisions by examining all the details and then weighing the pro's and con's for each decision."nghe

Tôi đưa ra quyết định quan trọng bằng cách kiểm trả tất ả các chi tiết và sau đó cân nhắc ưu điểm và nhược điểm cho mỗi quyết định.

"I gather all the information I can find and based on the information, I'll come to the best decision I can. If I know a coworker was in a similar situation, I wouldn't hesitate to find out the results to make sure my decision is the best one."nghe

Tôi thu thập tất cả các thông tin mà tôi có thể tìm và dựa trên các thông tin, tôi sẽ đi đến quyết định tốt nhất có thể. Nếu tôi biết đồng nghiệp củ mình đang trong hoàn cảnh tương tự , tôi sẽ không ngần ngại tìm ra phương án để đảm bảo quyết định tốt nhất .

"I believe all decisions should be made by having all the information. If you are missing an important detail, it's easy to make a bad decision. So I make important decisions by having all of the information."nghe

Tôi tin rằng tất cả các quyết định phải được thực hiện khi có đầy đủ tất cả các thông tin. Nếu bạn thiếu một chi tiết quan trọng, sẽ dẫn đến việc quyết định sai lầm. Vì vậy việc đưa ra quyết định quan trọng cần có đầy đủ các thông tin.

"Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can find and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions."nghe

ĐƯa ra những quyết định quan trọng cần có kiến thức qua những thông tin có được và sự khôn ngoan qua những kinh nghiệm. Tôi sẽ thu thập tất cả các thông tin mà tôi có thể sau đó vận dụng những kinh nghiệm của mình phân tích các thông tin đó. Với sự kết hợp này tôi tự tin mình sẽ đưa ra những quyết định quan trọng một cách chính xác.

Câu trả lời dài

"I think all decisions are important, and having as much information about the decision is one of the most important aspects. After examining all the facts, I would think about the outcome and consequences of each action and after weighing the pro's and con's, I would come to the best decision possible. However, I'm aware that some decisions are not as black and white. In this situation, I would rely on my experience, or even work with my team members to come up with the best decision."
nghe

Tôi nghĩ tất cả các quyết định đều quan trọng , và việc so được nhiều thông tin về quyết định đó là điều quan trọng nhất.Sau khi xem xét tất cả các dữ kiện , tôi sẽ nghĩ về kết quả và hậu quả của mỗi quyết định và cân nhắc đúng sai sau đó tôi mới đưa ra quyết định tốt nhất có thể.Tuy nhiên , tôi biết được rằng một số quyết đinh không rõ ràng .Trong trường hợp đấy tôi sẽ bàn bạc với nhóm của mình cà sau đó mới đưa ra quyết định.

Trên đây chỉ là những gợi ý , tôi nghĩ rằng bạn có khả năng trả lời tốt hơn.Hãy tự do sáng tạo câu trả lời của mình bởi điều đó sẽ khiến phần trả lời phỏng vấn của bạn được ghi nhớ nhất.

nghe