Do you manage your time well?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
track theo dõi
efficient có hiệu quả
trait nét, điểm
prioritize ưu tiên
achieve đạt được, giành được
orient định hướng, hướng đến

Tình huống đưa ra

"Do you manage your time well?"nghe

Bạn quản lý thời gian của mình có tốt không?

hay

"In what ways do you manage your time well?"
nghe

Bạn quản lý thời gian của mình bằng những cách nào?

Câu hỏi đầu tiên sẽ dễ hơn một chút so với câu hỏi thứ hai vì câu thứ hai đòi hỏi bạn phải đưa ra được ví dụ . Sau đây sẽ là những ví dụ cho câu hỏi thứ hai và bạn có thể sử dụng nó để trả lời cho cả câu hỏi thứ nhất.
Câu trả lời ngắn :

"I know I manage my time well because I'm never late to work, and I've never missed a deadline."nghe

Tôi biết là tôi quản lý thời gian của mình rất tốt bởi vì tôi không bao giờ đi làm muộn , và không bao giờ để công việc quá hạn chót .

"I'm good at managing my time. I stay busy both at home and at work and being able to manage my time is necessary for me to do everything that I want to do."nghe

Tôi quản lý rất tốt thời gian của mình . Tôi bận rộn cả ở nhà cả ở nhà và cả ở nơi làm việc và khả năng quản lý tốt thời gian của tôi cần thiết cho tôi làm tất cả mọi việc mà tôi muốn.

"I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and evens helps me to be more efficient."nghe

Tôi quản lý tốt thời gian của mình bằng cách lên kế hoạch những gì tôi phải làm cho cả tuần . Điều đó giúp tôi theo dõi được công việc và làm việc hiệu quả hơn

Câu trả lời dài:

"Managing my time is one of my strong traits. I prioritize my tasks and this allows me to stay ahead of schedule. Each day I manage my time so I can achieve more than I set out to do. So managing my time in a goal oriented way is what I feel very comfortable doing."nghe

Việc quản lý thời gian là một trong những thế mạnh của tôi . Tôi ưu tiên những nhiệm vụ của tôi và điều nay cho phép tôi hoàn thành công việc trước thời hạn . Mỗi ngày tôi đều quản lý thời gian của mình để hoàn thành chúng tốt nhất có thể .Vì vậy việc quản lý thời gian của tôi nằm trong mục tiêu định hướng là những việc tôi làm tôi cảm thấy thoải mái.